Motorferdsel

Oppdatert 02.05.2024

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Kommunen kan dessutan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar.

Kurs og rettleiingsmateriell

Statsforvaltaren i Troms og Finnmark har laga rettleiingsmateriell som alle landets kommunar kan bruke. Rettleiinga gjer det lettare for kommunar å gjere lovlege og kontrollerbare vedtak. Målet er likebehandling og å ivareta natur, dyreliv, friluftslivinteresser og rein. Sjølv om målet er lik praksis, gjer regelverket at noko vil vere ulikt frå kommune til kommune.

Nettkurs (Statsforvaltaren i Troms og Finnmark)
Presedensarkiv (Statsforvaltaren i Troms og Finnmark)

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.01.2024

Omgjør dispensasjonsvedtak om motorferdsel på barmark

Statsforvalteren i Trøndelag har omgjort to vedtak om tillatelse til kjøring med traktor og ATV til fritidseiendommer ved Djupsjøen i Skaun kommune.


Publisert 25.05.2023

Myndighetenes ansvar

Hvilke myndigheter arbeider med motorferdsel i utmark?


Publisert 25.05.2023

Regler for klage og søknad om dispensasjon

Kort forklart


Publisert 25.05.2023

Hva er tillat av motorferdsel i utmark?

Kort forklart


Publisert 25.05.2023

Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.


Publisert 13.04.2023

Varsler omgjøring av flere snøscooter-tillatelser

Statsforvalteren i Trøndelag varsler omgjøring av ytterligere tre snøscooter-tillatelser som gjelder kjøring til leid hytte.


Publisert 24.01.2023

Varsler omgjøring av snøscooter-tillatelser

Statsforvalteren har fått oversendt flere vedtak om snøscooterkjøring fra trønderske kommuner som viser seg å ikke være i tråd med lovverket. Nå varsles omgjøring av vedtakene.


Publisert 08.04.2022

Sluttrapport om motorferdsel i utmark på barmark

Gjennom et toårig prosjekt har Statsforvalteren i Trøndelag skaffet seg oversikt over kommunenes forståelse og praktisering av regelverket på motorferdeselsområdet, med hovedvekt på barmark. Nå er sluttrapporten ferdig, og rapporten slår fast at praksisen i Trøndelag i all hovedsak er i tråd med regelverket.


Publisert 10.01.2022

Omgjøring av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark

Statsforvalteren i Trøndelag omgjør Rindal kommune sitt vedtak som åpnet for kjøring på barmark med minigraver og sekshjuling. Samtidig varsler Statsforvalteren mulig omgjøring av Nærøysund kommune sitt vedtak som åpnet for bruk av ATV på barmark.


Publisert 01.09.2021

Varsler mulig omgjøring

Statsforvalteren i Trøndelag har varslet Lierne kommune om mulig omgjøring av fem dispensasjonsvedtak, der kommunen har gitt tillatelse til bruk av ATV i utmark.