Motorferdsel

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Endringar i regelverket i 2015 gjer at kommunane no kan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar.

Vis meir


08.11.2019

Tilskriver kommunene

Fylkesmannens klima- og miljøavdeling tilskriver nå kommunene i Trøndelag i forbindelse med regelverksavklaringen fra departementet om motorferdsel i utmark.


12.07.2019

Varsler mulig omgjøring

Fylkesmannen i Trøndelag varsler mulig omgjøring av vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjon til bruk av ATV i utmark.


25.10.2018

Opphever fire vedtak

Fylkesmannen i Tr√łndelag opphever flere vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjoner fra motorferdselsloven. Totalt fire vedtak oppheves.