Bli med å ta vare på natur, kultur og miljø!

Hvert år gjøres det tiltak for å ta vare på natur og kultur og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Du, din organisasjon, din kommune eller bedrift kan bidra og vi ønsker din hjelp. Søk om midler til ulike tiltak for å ta vare på arter, natur og kulturminner eller tiltak innen friluftsliv, vannforvaltning, fiskeforvaltning, klima og forurensning.  Søknadsfristen er for de fleste tiltak 15. januar hvert år.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.12.2017

Søknad sendes gjennom Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratet sine hjemmesider:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

For å ta vare på naturen i Trøndelag må vi samarbeide!
Både Fylkesmannen, kommuner, private bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner må samarbeide hvis slåttemarkene våre ikke skal forsvinne. Flere sjeldne orkideer står på ei slåttemark i full blomst. Disse er helt avhengig av at det blir slått, for at de skal kunne komme igjen neste år. Hvis dette ikke skjer kan orkideene miste sitt leveområde. Flere arter og naturtyper står i fare for å forsvinne fra fylket vårt. Noen av disse er helt avhengig av at det gjennomføres tiltak eller skjøtsel for at de kan sikres en fremtid.

Svartkurle, Foto Bjørn Ragnbru

Du kan søke tilskudd til mange ulike tiltak
Alt fra kommuner til enkeltpersoner kan søke. Slik kan du selv kan ta initiativ til å gjøre en jobb for å ta vare på naturen.

Tiltak for å ta vare på ville pollinerende insekter
Hvis du vil være med å ta vare på leveområdene til humler og bier og andre insekter som bestøver blomster, kan du søke om penger til skjøtsel av blomsterenger, fjerning av fremmede arter, tilpassa driftsform i jordbruket osv. Søknadsfrist 15. februar.

Tiltak mot fremmede arter
For å hindre at fremmede arter påvirker naturmangfoldet kan du søke om midler til informasjon, bekjemping og kartlegging og overvåking.

Fisketiltak
Du kan være med på å sikre villaksen og sjøørreten og legge til rette for fiske. Det kan søkes om midler til informasjon, forskning og overvåkning. Eksempler på tiltak kan være villaksens dag, elfiske-kurs, ungfiskundersøkelser, bestandsundersøkelser og gytefiskregistreringer.

Trua og prioriterte arter
I Trøndelag er det over 300 trua arter, som for eksempel svartkurle, hubro, fjellrev, solblom, elvemusling og elvesandjeger. Du kan bli med å ta vare på de ved å informere om artene, drive skjøtsel og vedlikehold av kystlynghei eller andre naturtyper og forbedre leveområder til ulike arter. Dette kan være flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø, tilpasset bruk på areal som inngår i drifta på landbruksforetak, gjerding og kartlegging og overvåking knyttet til tiltak.  

Trua og utvalgte naturtyper
Flere naturtyper i Trøndelag er avhengig av tradisjonell drift og skjøtsel, kystlynghei, slåttemark, slåttemyr, naturbeitemark, hule eiker og kroksjøer. Det kan gis tilskudd til skjøtsel og vedlikehold, tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak, inngjerding og kartlegging og overvåking. I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til å lage skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og til informasjon om naturtypene.

Verdiskaping basert på naturarv
Har du et verneområde eller et verdifullt naturvernområde i nærheten som du vil vise frem? Verdiskaping basert på naturarv skal være med på å gi en langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. Det kan for eksempel gis tilskudd til attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel, informasjon og besøksforvaltning, naturfaglig kompetanseheving i reiselivsbedrifter og til bedre samarbeid mellom naturforvaltning, næring og lokalsamfunn. 

Forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder
Vi har flere nasjonalt verdifulle kulturlandskap i fylket vårt. Dette er områder med spesielle verdier knyttet til naturmangfoldet der det trengs tiltak for å opprettholde disse. Aktuelle tiltak er skjøtsel, restaurering, fjerning av fremmede arter, gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jord- og skogbruk.

Vilttiltak
Det kan gis tilskudd til kartlegging av viltressurser, leveområder, viltinteresser og innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer.

Rovvilttiltak
Det kan søkes om forebyggende og konfliktdempende tiltak. Forebyggende tiltak skal ha en tapsreduserende effekt og omfatter for eksempel tidlig nedsanking, rovdyravvisende gjerder, hjemmebeite og forskningstiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget.

Konfliktdempende tiltak kan for eksempel være tiltak som gjør lokalsamfunn som berøres av rovvilt bedre i stand til å håndtere konflikter. Tiltakene skal øke kunnskapen om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning og kan spesielt rettes mot barn og unge. 

Friluftsliv, forurensning, klima og kulturminner
Du kan også søke om tiltak innen friluftsliv, forurensning, klima og kulturminner.

Vann
Du kan søke om tiltak som bidrar til å nå miljømålene i vannforskriften. 

Les mer om tilskuddsordningen og hva du kan søke om og hvilke frister som gjelder for de ulike tiltakene på Regjeringens hjemmeside her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.