Naturmangfald

Vet du at vi har regnskog i Trøndelag? At verdens største ugle, hubroen finnes i fylket? Eller at den 4 meter lange håkjerringa svømmer rundt i den rike Trondheimsfjorden? Vet du at billen elvesandjeger og nesten 100 andre insekter kan forsvinne fra elvebreddene langs Gaula hvis vi fortsetter å dyrke og bygge langs elva?

 

Fjellreven er her fortsatt fordi vi har tatt vare på den! Foto: Beate Sundgård

Nesten 300 dyr og planter kan forsvinne fra Trøndelag fordi vi ødelegger leveområdene deres. Vi hos Statsforvalteren jobber for å ta vare på naturen i fylket vårt. Fjellreven var nesten borte fra norsk natur fordi vi jaktet for mye på den. Nå er den tilbake fordi vi tar bedre vare på den. Gå inn på de ulike temaene over og les om trøndersk natur og hvordan vi jobber for å ta vare på mangfoldet i den.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kartlegging av naturtyper i Trøndelag 2024

På oppdrag for Miljødirektoratet vil det i 2024 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Steinkjer, Stjørdal, Melhus og Rennebu. Det er totalt 6 områder som skal kartlegges i Trøndelag. Kartleggingen i Trøndelag vil bli utført av firmaet Natur og Samfunn og vil skje en gang i perioden fra mai til oktober 2024.


Oppfølgingsplan for trua natur

Statsforvalteren har over to år jobbet aktivt for å følge opp Miljødirektoratets oppfølgingsplan for trua natur med kartlegging og statusoppdatering for utvalgte arter. Oppfølgingsplanen beskriver hvilke trua arter og naturtyper forvaltningen følger opp spesielt.


Informasjonsmøte om ferdsel på sjø i verneområder og andre sårbare områder for sjøfugl

Opptak fra informasjonsmøtet om motorisert ferdsel på sjø i verneområder og andre sårbare områder for sjøfugl er nå tilgjengelig.


Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger er publisert!

Det aller beste for den truede arten elvemusling er å få leve i fred i elva. Kunnskap om muslingen bør derfor tidlig inn i planprosesser slik at man kan utforme inngrep som tar hensyn til det.


Åpent møte på Tautra om Ramsar-område

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til åpent møte på Tautratun i Frosta kommune torsdag 9. februar kl 18.00 om Ramsar-området Tautra og Svaet. Møtet er i forbindelse med at utkast til forvaltningsplan og besøksstrategi er på høring fram til 1. mars i år.


Ny grunnsats for erstatning av rein tapt til rovvilt

Ny metode for beregning av grunnsatser gir lavere utbetaling for erstatning pr dyr av rein tapt til fredet rovvilt. Her kan du lese mer om hvorfor satsene er endret for reidriftsåret 2021/2022.


Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


Rusaset-prosjektet foreslått som kandidat til Europarådets landskapspris

Prosjektet gikk ut på reetablering av Rusasetvatnet på ca. 250 daa og tilrettelegging for fugle- og dyreliv, samt friluftsliv i perioden 2014-2017. I norsk sammenheng er dette et svært stort naturrestaureringsprosjekt, og erfaringene er videreformidlet rundt om i landet. Prosjektet har også skapt internasjonal interesse.


Les dette før du ferdes i verneområder

Nå er høysesongen for friluftsliv startet, og det er flere ting man bør tenke på før man ferdes i naturen. Flere verneområder har spesielle regler for hvordan man kan bruke naturen.


Norges største hettemåkekoloni i positiv utvikling

Av registrerte kolonier av hekkende hettemåker i 2022, finner vi Norges mest tallrike på Tautra i Frosta kommune. Dette kan bety at Statsforvalterens tiltak for å holde vannkanalen rundt dammen åpen, har nyttet.