Fylkesmannens forslag til tilrådning for marint vern i Kråkvåg og Bjugnfjorden

Etter en lang og grundig prosess legger Fylkesmannen i Trøndelag nå fram sitt forslag til tilrådning for marint vern av Kråkvåg og Bjugnfjorden.


Nær bestandsmålet for moskus

Bestanden av moskus nærmer seg forvaltningsmålet på 200 dyr. For årene 2017 til 2020 er bestanden redusert fra 249 individer til 212.


Fjerner uønsket vegetasjon

Gjengroing av åpent vannspeil skal bremses i tre verneområder i Trøndelag i sommer. Det skjer ved hjelp av en helt spesiell farkost.


Sensitive artsopplysninger i Trøndelag

Vi har tidligere gitt tilgang til sensitive artsopplysninger via både kartportalen GISlink og GINT. Dette har vært en nødløsning i påvente av en løsning som kunne erstatte tilgangen til disse dataene direkte fra Miljødirektoratet. Nå er den nye løsningen på plass og sensitive artsdata fjernes nå fra de gamle løsningene.


Verdifull natur langs elver

Elver som svinger seg fritt gjennom landskapet uten inngrep er svært verdifull natur.


Gråor-heggeskog langs elver

Gråor-heggeskog langs elvene i lavlandet i Trøndelag har like stor tetthet av fulger som i tropisk regnskog! Det kan finnes 3500-4500 spurvefuglpar per kvadratkilometer i slik skog. Denne skogen har også stor betydning for fisken og livet i elvene. 


Elvesandjeger og trua arter på sandbanker langs elvebredder

Den stilige billen elvesandjeger lever på sandbanker, blant annet langs Gaula og andre store elver. Denne billen og over 90 andre insekter kan forsvinne hvis vi ikke tar bedre vare på de!


Naturmangfold i praksis

Ved sammenslåingen av fylkene til ett Trøndelag rundes prosjektet «Naturmangfold i praksis» av, men program og innhold fra tidligere kurs og samlinger vil fortsatt være tilgjengelige.


Fremmede arter

Synes du hagelupinene er flotte? Eller minken er et spennende dyr? Jo de kan være både vakre og artige men de truer trøndersk natur. Hverken lupiner eller mink finnes naturlig i fylket men har spredt seg fra hager og er rømt fra minkfarmer. De er eksempler på fremmede arter.


Kartlegging av natur

Kunnskap om naturen er nødvendig for å ta vare på den. Det er et mål fra Stortinget at de viktigste naturområdene våre skal kartlegges. Så langt er bare mellom 10 og 30 prosent av arealene i kommunene kartlagt. 


Naturmangfold

Genetisk mangfold er er den enkelte art sin livsforsikring
Artsmangfold er økosystemenes livsforsikring
Mangfoldet av økosystemer er vår livsforsikring