Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.09.2022

Ørland kommune sin brede lokale forankring av Rusaset-prosjektet og forvaltningen av Austrått utvalgte kulturlandskap gjorde at kommunen ble valgt som Norges deltaker til prisen 2022-2023, skriver Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i en pressemelding. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) begrunner valget videre med kommunens aktive rolle i å rekonstruere Ruasetvatnet som en del av kulturlandskapet rundt Austrått. – Dette er til nytte både for fugle- og dyreliv og lokalbefolkningen. Kulturlandskapet har stor verdi for mange som rekreasjonsområde, ikke minst for barn og unge gjennom naturlek og friluftsundervisning, sier Gjelsvik i pressemeldingen.

Det var i juni i år at Statsforvalteren i Trøndelag foreslo dette prosjektet som Norges kandidat til prisen, som deles ut annethvert år til et prosjekt eller tiltak som er et godt eksempel på praktisk handling fra en kommune, fylkeskommune eller frivillig organisasjon. Tiltaket skal også bedre folks levekår og øke bevisstheten om landskapsverdiene.

Statsforvalteren begrunnet nomineringen av Ruaset-prosjektet blant annet med at det oppfylkte kriteriene på en god måte, noe som den interdepartementale landskapsgruppen som vurderte de innsendte forslagene var enig i. I tillegg har gruppen lagt vekt på at

  • Ørland kommune har hatt en aktiv rolle i gjennomføringen av prosjektet i perioden 2014-2017 og i forvaltningen av Austråttlandskapet over flere tiår
  • prosjektet hadde bred lokal forankring, som nå følges opp gjennom kommunens forvaltning av Austrått utvalgte kulturlandskap, Ørlandet Kultursenter og Besøkssenter våtmark Ørland
  • det et er en gjenskaping av et menneskeskapt historisk landskap til nytte både for fugle- og dyreliv, friluftsliv og kulturmiljøet rundt Austrått
  • restaureringen av vannet førte til flere følge-prosjekter i nærområdet i form av turveier som knytter alle grender sammen med vannet, og restaurering av myrer
  • det har vært et omfattende dugnadsarbeid og politisk vilje til å bruke store pengesummer på prosjektet
  • det restaurerte kulturlandskapet har stor betydning for mange som rekreasjonsområde, ikke minst for barn og unge gjennom naturlek og frilufts­undervisning
  • det er jobbet bevisst med å synliggjøre landskapet og lære folk å lese det
  • Ørland kommune har utvist stor gjennomføringsevne og -vilje til å etablere et landskap i tråd med både lokalbefolkningens og besøkendes ønsker, som samtidig ivaretar dyre- og fuglelivets behov, samt sikret en langsiktig forvaltning

Ørland kommune har dermed arbeidet helt i samsvar med idealene i Europarådets landskapskonvensjon, slår interdepartementale landskapsgruppen fast.

Statsforvalteren gratulerer Ørland kommune som Norges kandidat til Europarådets landskapspris. Siden vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering, viser dette eksempelet fra Ørland kommune hvordan dette kan gjøres lokalt. Vi ser fram til å samarbeide med kommunen og Kommunal- og distriktsdepartementet om en presentasjon på engelsk av Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet, som skal sendes til juryen i Europarådet.

Avgjørelsen om hvem som får prisen forventes å bli tatt høsten 2023.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.