Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.10.2022

Nærmer seg fristen for å søke rovvilterstatning for sau 2022

Søknadsfristen for å søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt er rett rundt hjørnet. Du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.


Publisert 15.09.2022

Bjørnene felt i Snåsa var kjente individer

DNA fra de to hannbjørnene som ble felt på skadefelling i Snåsa er nå analysert, og viser at begge bjørnene var registrert tidligere i år.


Publisert 25.08.2022

Lisensfelling av jerv 2022-2023

KLD har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv slik at den nå starter allerede den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

For mer informasjon om regelverk, kart og kvoter for lisensfelling av jerv 2022-2023: Trykk her


Publisert 08.07.2022

Utvider skadefellingskvote med en bjørn

Klima- og miljødepartementet har i dag kommet med nytt vedtak om skadefelling bjørn


Publisert 07.06.2022

Fastsatt kvote for skadefelling av bjørn

Statsforvalteren kan innvilge inntill to skadefellinger av bjørn i år. Binner med unger må man imidlertid søke skadefelling hos Miljødirektoratet for.


Publisert 04.03.2022

E-postmøte i rovviltnemnda region 6 - 4. - 7. mars 2022

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 27.10.20 på totalt 33 dyr. Rovviltnemnda vil ta stilling til eventuell bruk av resevekvote i e-postmøte som går fra fredag 4. mars til mandag 7.mars 2022.


Publisert 04.02.2022

Rovvilterstatningen 2021

Statsforvalteren har nå sluttbehandlet 323 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt i 2021. Totalt er det utbetalt 28.4 millioner i erstatning, noe mindre enn i 2020. Fjoråret var et rekordlavt år for antall sau drept av bjørn, mens tapet til jerv ser ut til å øke.


Publisert 21.12.2021

Kvotejakt på gaupe 2022

Rovviltnemnda fattet 27. oktober 2021 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2022. Vedtaket ble påklaget, og klagene behandlet av rovviltnemnda i e-postmøte 7- 9. desember 2021.


Publisert 01.12.2021

Lisensfelling av ulv i region 6 Midt-Norge i 2021/2022

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 01.12.2021 til 31.05.2022 eller til kvotene er fylt.

Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at inntil 2 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen.


Publisert 25.10.2021

Nærmer seg fristen for å søke rovvilterstatning for sau 2021

Søknadsfristen for å søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt er rett rundt hjørnet. Du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.


Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.