Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.07.2022

Utvider skadefellingskvote med en bjørn

Klima- og miljødepartementet har i dag kommet med nytt vedtak om skadefelling bjørn


Publisert 07.06.2022

Fastsatt kvote for skadefelling av bjørn

Statsforvalteren kan innvilge inntil to skadefellinger av bjørn i år. Binner med unger må man imidlertid søke skadefelling hos Miljødirektoratet for.


Publisert 04.03.2022

E-postmøte i rovviltnemnda region 6 - 4. - 7. mars 2022

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 27.10.20 på totalt 33 dyr. Rovviltnemnda vil ta stilling til eventuell bruk av resevekvote i e-postmøte som går fra fredag 4. mars til mandag 7.mars 2022.


Publisert 04.02.2022

Rovvilterstatningen 2021

Statsforvalteren har nå sluttbehandlet 323 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt i 2021. Totalt er det utbetalt 28.4 millioner i erstatning, noe mindre enn i 2020. Fjoråret var et rekordlavt år for antall sau drept av bjørn, mens tapet til jerv ser ut til å øke.


Publisert 21.12.2021

Kvotejakt på gaupe 2022

Rovviltnemnda fattet 27. oktober 2021 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2022. Vedtaket ble påklaget, og klagene behandlet av rovviltnemnda i e-postmøte 7- 9. desember 2021.


Publisert 01.12.2021

Lisensfelling av ulv i region 6 Midt-Norge i 2021/2022

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 01.12.2021 til 31.05.2022 eller til kvotene er fylt.

Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at inntil 2 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen.


Publisert 25.10.2021

Nærmer seg fristen for å søke rovvilterstatning for sau 2021

Søknadsfristen for å søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt er rett rundt hjørnet. Du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.


Publisert 20.08.2021

Gir fellingstillatelse på bjørn i Snåsa

Etter at alle andre tiltak nå er forsøkt har Statsforvalteren i Trøndelag i dag gitt fellingstillatelse på en bjørn i Roktdalen i Snåsa.


Publisert 18.08.2021

Det åpnes ikke for lisensfelling av bjørn i Trøndelag i år

Da det er felt tre brunbjørner etter vedtak om betinget skadefelling og lisensfelling ble fattet den 23. april, åpnes det ikke for lisensfelling på brunbjørn i 2021.


Publisert 04.08.2021

DNA-prøver bekrefter binne

Nå foreligger prøvesvarene etter at det ble tatt DNA-prøver etter tap av sau i Snåsa. Prøvene viser at det er ei binne som har tatt sau.


Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinfo lisensfelling 73 19 92 28

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv, ulv og bjørn i Trøndelag.

Kvoteinformasjon kvotejakt på gaupe 73 19 92 27

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med kvotejakt på gaupe i Trøndelag.