Oppsummering av rovvilterstatningen 2022

Statsforvalteren behandlet i løpet av fjoråret 322 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt i 2022. Totalt er det utbetalt 26.9 millioner i erstatning, om lag 2 millioner mindre enn i 2021. Totalt i fylket ble det tapt nær 1000 færre rein enn forutgående reindriftsår, mens tapet av sau gikk noe opp sammenlignet med 2021.

Publisert 11.05.2023

Et av Statsforvalterens oppdrag er å erstatte beitedyr som er tapt til fredet rovvilt. Figuren under viser oversikt over antall dyr påvist, erstattet og søkt erstattet i Trøndelag 2022 (sau) og 2021/2022 (tamrein).


Hvert år legges det til grunn et visst tap av sau på beite, dette kalles normaltap og er forskriftsfestet. Dette kan være tap som følge av sykdom, ulykker eller andre årsaker. For tamrein er det ikke fastsatt et normaltap, slik som for sau.


Tamrein

Trøndelag hadde om lag 24 900 tamrein 1. april 2021, og våren 2021 oppga reineierne at omlag 18 300 reinkalv ble født. Det totale antall tapte rein i Trøndelag i reindriftsåret 2021/2022 var 7805. Av disse oppgis 7019 som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 8055 rein meldt tapt til fredet rovvilt i reindriftsåret 2020/2021.

Statsforvalteren i Trøndelag har utbetalt 13,6 millioner kroner i erstatning for rein tapt til fredet rovvilt i 2022, fordelt på i alt 63 søkere. Vi har erstattet 104 okserein, 1 kjørerein, 2519 kalv og 685 simler for reindriftsåret 2021/2022. Dette tilsvarer 45 prosent av oksene, 43 prosent av kalvene og 59 prosent av simlene som det ble søkt erstatning for. 5,5 prosent av erstattet rein er påvist drept av fredet rovvilt. Til sammenligning erstattet vi 48 % av omsøkte okser, 41 % kalv og 65 % simler for 2020/2021, med 16,9 millioner kroner. For 2019/2020 erstattet vi 29 % av omsøkte okser, 41 % kalv og 69 % simler, med 17.4 millioner kroner.


Miljødirektoratet gjorde en endring for beregning av satsene for erstatning fra og med reindriftsåret 2021/2022. I motsetning til tidligere ble nettoprisen (oppnådd pris etter fratrekk av kostnader for slakting/frakt) benyttet som grunnlag ved beregning. Dette forklarer noe av nedgang i erstatningssum utbetalt 2022.

Ønsker du å sammenligne med tidligere år?
Det kan du gjøre her: https://rovbase.no/erstatning/rein

Sau

I Trøndelag ble om lag 175 000 sau og lam sluppet på utmarksbeite sommeren 2022 (tall fra Organisert beitebruk) og av disse er 12 038 meldt tapt. 81 % av sauebesetningene i Trøndelag er tilknyttet organisert beitebruk. 259 saueeiere søkte om rovvilterstatning. Disse oppga 7766 sau/lam som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 7339 sau/lam meldt tapt til fredet rovvilt i 2021.

Vi har utbetalt 13.3 millioner kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2022. Vi har erstattet 923 sau og 3651 lam. Dette tilsvarer 88 prosent av sauene og lammene som ble søkt erstattet, etter at normaltap er trukket fra. Nær 8 prosent av de erstattede sau og lam er påvist drept av fredet rovvilt. Til sammenligning ble det utbetalt 11.5 millioner kroner for 4375 sau og lam i 2021.

Utvikling

Figuren over viser utvikling i antall sau erstattet i Trøndelag, over tid. Antall sau tapt til bjørn økte noe i 2022, mot det rekordlave året 2021.

Figuren over viser utvikling i antall tamrein erstattet i Trøndelag, over tid. Antall rein som blir erstattet totalt i fylket har vært mer stabilt de siste ti år, sammenlignet med sau.

 

Figuren over viser antall skader på sau og tamrein i Trøndelag 2022, der Statens naturoppsyn har fastslått dødsårsak - såkalt påviste skader.


Ønsker du å sammenligne fylker og kommuner? Over flere år?
Det kan du gjøre her: https://rovbase.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.