Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 21.12.2021

Kvotejakt på gaupe 2022

Rovviltnemnda fattet 27. oktober 2021 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2022. Vedtaket ble påklaget, og klagene behandlet av rovviltnemnda i e-postmøte 7- 9. desember 2021.


Publisert 01.12.2021

Lisensfelling av ulv i region 6 Midt-Norge i 2021/2022

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 01.12.2021 til 31.05.2022 eller til kvotene er fylt.

Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at inntil 2 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen.


Publisert 25.10.2021

Nærmer seg fristen for å søke rovvilterstatning for sau 2021

Søknadsfristen for å søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt er rett rundt hjørnet. Du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.


Publisert 20.08.2021

Gir fellingstillatelse på bjørn i Snåsa

Etter at alle andre tiltak nå er forsøkt har Statsforvalteren i Trøndelag i dag gitt fellingstillatelse på en bjørn i Roktdalen i Snåsa.


Publisert 18.08.2021

Det åpnes ikke for lisensfelling av bjørn i Trøndelag i år

Da det er felt tre brunbjørner etter vedtak om betinget skadefelling og lisensfelling ble fattet den 23. april, åpnes det ikke for lisensfelling på brunbjørn i 2021.


Publisert 04.08.2021

DNA-prøver bekrefter binne

Nå foreligger prøvesvarene etter at det ble tatt DNA-prøver etter tap av sau i Snåsa. Prøvene viser at det er ei binne som har tatt sau.


Publisert 12.07.2021

Rovviltnemnda har fattet vedtak om utvidet kvote for skadefelling av brunbjørn i region 6.

Rovviltnemnda har under e-postmøte som ble avholdt i perioden 2. juli – 6. juli d.å. vedtatt å utvide kvoten for betinget skadefelling av bjørn med to dyr. 


Publisert 24.06.2021

Omgjør eget vedtak

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag omgjort eget vedtak, der man ga avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn i Steinkjer. Det skjer etter ny og oppdatert kunnskap.


Publisert 04.06.2021

Klima- og miljødepartementets endelige avgjørelse om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021

Klima- og miljødepartementet har i brev av 3. juni 2021 fattet endelig avgjørelse i sak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021.


Publisert 01.06.2021

Overtar behandlingen av skadefellingssøknader

Fra 1. juni er det Statsforvalteren som behandler skadefellingssøknader for gaupe, jerv, ulv og bjørn. Dette gjelder fram til 15. februar (15.oktober for bjørn), da Miljødirektoratet på nytt overtar behandlingen av skadefellingssøknader.


Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.