Nærmer seg fristen for å søke rovvilterstatning for sau 2023

Søknadsfristen for å søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt er rett rundt hjørnet. Du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.

Publisert 10.10.2022

Alle søknader må sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Du må registrere deg som bruker første gang du bruker denne tjenesten (se veiledning under «logg inn»).

Det er ikke mulig å sende inn søknaden på papir. Alle felt i den elektroniske søknaden må fylles ut før innsending. Vedlegg kan legges ved elektronisk, eller sendes til Statsforvalteren per post. Din kommune kan hjelpe deg med å skrive ut, scanne eller kopiere dokumentasjonen du vil ha med som vedlegg.

Statsforvalteren strammet inn rutiner for besetningliste fra og med 2022 o
Fra og med 2022 har Statsforvalteren i Trøndelag strammet inn  praksis i forbindelse med vedlegg til søknad om erstatning.

Besetningsliste med ID-nummer, relasjon mellom mor-lam og tapsårsaker knyttet til individ skal være vedlagt søknad eller postes senest 1. november for at søknaden skal tas opp til behandling, jf. § 15 med retningslinjer i Forskrift om rovvilterstatning for husdyr. Søknader der besetningsliste ikke foreligger vil avvises.

Årsaken til innstrammingen er at vi opplever at noen ikke leverer besetningsliste eller leverer mangelfulle lister. Det gir Statsforvalteren et dårlig grunnlag for å vurdere tapet i besetningen. Du kan likevel levere korrigeringer til listene etter 1. november. Vi minner om plikten til å melde fra om dyr (med individnummer) som kommer til rette etter at søknad er levert.

Hjelp til utfylling av søknaden

Vi har (da vi  het Fylkesmannen) laget en liten hjelpevideo, for felter i søknaden som vi ser en del fyller ut feil. Denne er fortsatt aktuell for deg som skal fylle ut søknad, derfor har vi den med i år også, selv om vi nå heter Statsforvalteren.

VIDEO med Tips til utfylling søknad

Vedlegg til søknaden

Et vilkår for å få erstatning, er at du sender besetningsdata sammen med søknaden.

For medlemmer i Sauekontrollen kan besetningsdata enkelt hentes ut som individlister, se beskrivelse her https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/sauekontrollen/brukerveiledning

Brukere av Led Sau kan også enkelt lage besetningslister som lagres som pdf. Kontakt FM for en enkel beskrivelse, evt. kontakt Led-Sau direkte. Kontaktinformasjon finnes her: www.lindholtdata.no

Du kan også lage din egen individliste.

Listen skal minimum inneholde:

  • Alle individnummer i besetningen
  • Kobling mellom mor og lam
  • Dødsårsaker
  • Helse/sykdomsinformasjon

Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.    

Vi anbefaler å laste opp vedlegg med besetningsdata på søknadssenteret. Dersom du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november, og sendes til følgende adresse: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Hjemkomne dyr

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Statsforvalteren umiddelbart. Det er da viktig at disse individenes ID fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal reduseres eller falle bort.

Normaltap

Statsforvalteren vil fortrinnsvis benytte data fra din egen besetning/beiteområde til utregning av normaltap, forutsatt at dataene oppfyller de rammene som er lagt for beregning av normaltapsprosenter. Du må fremlegge dokumentasjon for slike data for en periode på minst 8–10 foregående år.

Der data ikke fremlegges legger Statsforvalteren i Trøndelag til grunn prosentsatsene i tabell 1 som generelle satser ved beregning av normaltap.

Tabell 1: Generelle satser for normaltapsprosenter for sau og lam

Område

SAU

LAM

Gamle Nord-Trøndelag fylke med hele Fosen

2,0

5,0

Hemne, Snillfjord, Agdenes og Orkdal kommuner

1,5

4,0

Rindal kommune

1,2

4,84

Øvrige deler av gamle Sør-Trøndelag fylke

1,0

4,0

 

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad og vedlegg, ta kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 74 16 80 00. Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratets hjelpetelefon: 951 23 500 eller via e-post: esshjelp@miljodir.no.

Behandling av søknaden

Det er Statsforvalteren som behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.