Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.05.2023

Oppsummering av rovvilterstatningen 2022

Statsforvalteren behandlet i løpet av fjoråret 322 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt i 2022. Totalt er det utbetalt 26.9 millioner i erstatning, om lag 2 millioner mindre enn i 2021. Totalt i fylket ble det tapt nær 1000 færre rein enn forutgående reindriftsår, mens tapet av sau gikk noe opp sammenlignet med 2021.


Publisert 02.02.2023

Kvotejakta i Trøndelag 2023 – stengt etter første dag

Allerede første jaktdag ble kvotene for gaupejakta i Trøndelag, Møre og Romsdal fylt. Statforvalteren stanset derfor kvotejakta samme dag som den ble åpnet.


Publisert 15.09.2022

Bjørnene felt i Snåsa var kjente individer

DNA fra de to hannbjørnene som ble felt på skadefelling i Snåsa er nå analysert, og viser at begge bjørnene var registrert tidligere i år.


Publisert 25.08.2022

Lisensfelling av jerv 2022-2023

KLD har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv slik at den nå starter allerede den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

For mer informasjon om regelverk, kart og kvoter for lisensfelling av jerv 2022-2023: Trykk her


Publisert 08.07.2022

Utvider skadefellingskvote med en bjørn

Klima- og miljødepartementet har i dag kommet med nytt vedtak om skadefelling bjørn


Publisert 07.06.2022

Fastsatt kvote for skadefelling av bjørn

Statsforvalteren kan innvilge inntil to skadefellinger av bjørn i år. Binner med unger må man imidlertid søke skadefelling hos Miljødirektoratet for.


Publisert 04.03.2022

E-postmøte i rovviltnemnda region 6 - 4. - 7. mars 2022

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 27.10.20 på totalt 33 dyr. Rovviltnemnda vil ta stilling til eventuell bruk av resevekvote i e-postmøte som går fra fredag 4. mars til mandag 7.mars 2022.


Publisert 04.02.2022

Rovvilterstatningen 2021

Statsforvalteren har nå sluttbehandlet 323 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt i 2021. Totalt er det utbetalt 28.4 millioner i erstatning, noe mindre enn i 2020. Fjoråret var et rekordlavt år for antall sau drept av bjørn, mens tapet til jerv ser ut til å øke.


Publisert 21.12.2021

Kvotejakt på gaupe 2022

Rovviltnemnda fattet 27. oktober 2021 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2022. Vedtaket ble påklaget, og klagene behandlet av rovviltnemnda i e-postmøte 7- 9. desember 2021.


Publisert 01.12.2021

Lisensfelling av ulv i region 6 Midt-Norge i 2021/2022

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 01.12.2021 til 31.05.2022 eller til kvotene er fylt.

Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at inntil 2 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen.


Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Hendelser utenom vakttelefonens åpningstider

Kvoteinfo lisensfelling 73 19 92 28

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv, ulv og bjørn i Trøndelag.

Kvoteinformasjon kvotejakt på gaupe 73 19 92 27

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med kvotejakt på gaupe i Trøndelag.