Myndigheten på bjørn delegert til rovviltnemnda

Brunbjørn. Foto: Svein Vik.

Med bakgrunn i at den nasjonale bestanden av bjørn i 2022 økte til 10 årlige ynglinger, har Klima- og miljødepartementet delegert myndigheten på bjørn til rovviltnemndene i 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2023

Rovdyrforliket sier at forvaltningen av bjørn skal delegeres til de regionale rovviltnemndene når den nasjonale bestanden er på 10 årlige ynglinger eller mer. Klima- og miljødepartementet (KLD) har derfor delegert myndigheten på bjørn til rovviltnemndene. I 2022 ble det påvist 79 hunnbjørner (binner) nasjonalt, noe som er 12 flere binner enn i 2021. Antall ungekull estimeres ut fra påviste binner, slik at antall ynglinger økte fra 8,1 ynglinger i 2021 til 9,5 ynglinger i 2022. Tallet rundes opp til 10 ynglinger.

Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 6 i 2023

Under møte i rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge den 26. mai 2023 fattet rovviltnemnda vedtak om en kvote for betinget skadefelling på tre (3) bjørner for region 6 i 2023. Se lenke i høyremargen for vedtaket i sin helhet. Rovviltnemnda konkluderte med at det ikke er rom for å åpne for lisensfelling på bjørn innenfor regionen i 2023. 

Trønderske binner lever farlig

Antall binner i Norge har økt de siste årene, og antall binner og estimerte ynglinger i 2022 var det høyeste siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009 i Norge. Økningen i antall ynglinger nasjonalt står i sterk kontrast til nedgangen i antall ynglinger i Trøndelag og region 6, hvor antall ynglinger er halvert siden 2020 da det ble estimert 3 ynglinger og 17 binner ble påvist ved hjelp av DNA-prøver. I 2022 ble det påvist 9 binner, og antall ynglinger ble estimert til 1,4 (runder ned til 1). Av de 9 binnene som ble registrert i 2022 vet vi med sikkerhet at 2 er felt.

Klima- og miljødirektør Line Lund Fjellvær sier:
«- Vi har fått en geografisk todelt binnebestand i Trøndelag. De få binnene som er igjen, finner vi hovedsakelig i Lierne kommune og helt vest i forvaltningsområdet. Binnene i Lierne benytter områder både i Sverige og i Norge, mens binnene vest i forvaltningsområdet benytter områder både utenfor og innenfor forvaltningsområdet. Det er derfor få binner som kun er innenfor forvaltningsområdet, og binnene står i fare for å bli felt på skadefelling både i Sverige og utenfor forvaltningsområdet på norsk side. I dette bildet vil det være krevende å få økt binnebestanden for å oppnå det regionale bestandsmålet på 3 årlige ynglinger» avslutter Line Lund Fjellvær.

Rovviltnemnda jobber for tiden med å revidere forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 Midt-Norge, der forvaltningsområde for bjørn og måloppnåelse i forhold til de regionale bestandsmålene for gaupe, jerv og bjørn er et av flere temaer. Innspillsrunden er nå ferdig, og planen vil bli sendt ut på offentlig høring i første halvdel av juni i år. Innspillene som har kommet inn kan dere lese her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.