Myndigheten på bjørn delegert til rovviltnemnda

Brunbjørn. Foto: Svein Vik.

Med bakgrunn i at den nasjonale bestanden av bjørn i 2022 økte til 10 årlige ynglinger, har Klima- og miljødepartementet delegert myndigheten på bjørn til rovviltnemndene i 2023.

Publisert 31.05.2023

Rovdyrforliket sier at forvaltningen av bjørn skal delegeres til de regionale rovviltnemndene når den nasjonale bestanden er på 10 årlige ynglinger eller mer. Klima- og miljødepartementet (KLD) har derfor delegert myndigheten på bjørn til rovviltnemndene. I 2022 ble det påvist 79 hunnbjørner (binner) nasjonalt, noe som er 12 flere binner enn i 2021. Antall ungekull estimeres ut fra påviste binner, slik at antall ynglinger økte fra 8,1 ynglinger i 2021 til 9,5 ynglinger i 2022. Tallet rundes opp til 10 ynglinger.

Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 6 i 2023

Under møte i rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge den 26. mai 2023 fattet rovviltnemnda vedtak om en kvote for betinget skadefelling på tre (3) bjørner for region 6 i 2023. Se lenke i høyremargen for vedtaket i sin helhet. Rovviltnemnda konkluderte med at det ikke er rom for å åpne for lisensfelling på bjørn innenfor regionen i 2023. 

Trønderske binner lever farlig

Antall binner i Norge har økt de siste årene, og antall binner og estimerte ynglinger i 2022 var det høyeste siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009 i Norge. Økningen i antall ynglinger nasjonalt står i sterk kontrast til nedgangen i antall ynglinger i Trøndelag og region 6, hvor antall ynglinger er halvert siden 2020 da det ble estimert 3 ynglinger og 17 binner ble påvist ved hjelp av DNA-prøver. I 2022 ble det påvist 9 binner, og antall ynglinger ble estimert til 1,4 (runder ned til 1). Av de 9 binnene som ble registrert i 2022 vet vi med sikkerhet at 2 er felt.

Klima- og miljødirektør Line Lund Fjellvær sier:
«- Vi har fått en geografisk todelt binnebestand i Trøndelag. De få binnene som er igjen, finner vi hovedsakelig i Lierne kommune og helt vest i forvaltningsområdet. Binnene i Lierne benytter områder både i Sverige og i Norge, mens binnene vest i forvaltningsområdet benytter områder både utenfor og innenfor forvaltningsområdet. Det er derfor få binner som kun er innenfor forvaltningsområdet, og binnene står i fare for å bli felt på skadefelling både i Sverige og utenfor forvaltningsområdet på norsk side. I dette bildet vil det være krevende å få økt binnebestanden for å oppnå det regionale bestandsmålet på 3 årlige ynglinger» avslutter Line Lund Fjellvær.

Rovviltnemnda jobber for tiden med å revidere forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 Midt-Norge, der forvaltningsområde for bjørn og måloppnåelse i forhold til de regionale bestandsmålene for gaupe, jerv og bjørn er et av flere temaer. Innspillsrunden er nå ferdig, og planen vil bli sendt ut på offentlig høring i første halvdel av juni i år. Innspillene som har kommet inn kan dere lese her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.