Lisensfelling av ulv i Trøndelag i 2023/2024

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember, og varer til 31. mai 2024. Vedtatt kvote i region 6 Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag) er tre (3) ulver. Lisensfelling av ulv er tillatt i hele Trøndelag. Statsforvalteren kan stanse lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår, eller avgrense fellingsperioden dersom det påvises revirmarkerende par eller ved opplysninger om aktivitet av familiegruppe av ulv. 

Publisert 28.11.2023, Sist endret 28.11.2023

Om saksgangen

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok 23. august 2023 en kvote for lisensfelling av 3 ulver for perioden 1. desember 2023 – 31. mai 2024. Vedtaket i sin helhet kan lastes ned fra høyremargen. Vedtaket ble påklaget og klagebehandlet av rovviltnemnda. Nemda opprettholde sitt vedtak og sendte saken videre til Klima- og miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse 31. oktober 2023. Klima- og miljødepartementet har i vedtak 27. november 2023 behandlet saken. Vedtaket i sin helhet kan lastes ned fra høyremargen. Nemndas vedtak om en kvote på tre (3) ulver opprettholdes, men KLD har satt egne vilkår for alle lisensfellingsområdene utenfor ulvesonen:

«Av hensyn til den genetisk alvorlige situasjonen i ulvebestanden, samt dyrevelferd knyttet til fellingsperiodens lengde ved lisensfelling rettet mot eventuelle revirhevdende ulver, setter departementet følgende vilkår gjeldende for alle lisensfellingsområder utenfor ulvesona:

  • I alle regioner gjelder at statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår.
  • Dersom det påvises aktivitet av revirmarkerende ulvepar, skal lisensfelling stanses i aktuelle områder 15. februar av hensyn til parringstiden.
  • Om nye opplysninger påviser aktivitet av familiegrupper av ulv, skal lisensfellingen avgrenses til perioden mellom 1. januar til 15. februar i aktuelle områder.»

Lisensfellingsperiode og kvote

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen gjelder i fra 1. desember 2023 – 31. mai 2024. Lisenskvoten for ulv i Trøndelag er på tre (3) ulver, og er felles med Møre og Romsdal.

Som følge av vilkårene satt av KLD i klagebehandlingen av kvotevedtaket, kan det oppstå begrensninger eller midlertidig stans i lisensfellingsperioden også i Trøndelag. Dette vil i så fall annonseres via Statsforvalteren i Trøndelags SMS-varslingstjeneste for kvote- og lisensfelling, og via og automatiske telefonsvarer med lisensfellingskvoter.

Informasjon om oppdaterte lisenskvoter og eventuelle endringer i fellingsperioden

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Det er også viktig å holde seg oppdatert dersom lisensfellingen stanses midlertidig eller det skjer endringer i start- og sluttidspunkt for lisensfellingsperioden. For oppdaterte kvoter underveis i lisensfellingsperioden ringer du telefon: 73 19 92 28.

Statsforvalteren har fra og med 2023 tatt i bruk SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt. Her vil det bli sendt ut oppdatert informasjon om gjenværende kvoter og/eller endringer i fellingsperiodene. Vi ber om at alle som planlegger å delta i lisensfelling av jerv og ulv, samt kvotejakt på gaupe registrerer seg for å motta SMS.

Vilkår for å delta på lisensfelling av ulv

Jegere som ønsker å delta i lisensfelling må registrere seg som lisensjeger i Jegerregisteret for det aktuelle jaktåret. Som lisensjeger regnes også deltakelse som hundefører. Alle som bærer våpen i forbindelse med lisensfelling etter denne forskrift må være registrert lisensjeger. For de som deltar i fellingen uten våpen trengs det ikke lisens. Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at du må gjenta registreringen ved nytt jaktår, eller hvis du ønsker å jakte på flere rovviltarter. Registreringen er gratis. Du kan registrere deg som lisensjeger her: https://www.brreg.no/jegerregisteret/lisensfelling/.

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse, og det er kun lov til å bruke rifle på lisensfelling av ulv. Se krav til ammunisjon i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 16: https://lovdata.no/forskrift/2002-03-22-313/§16. 

Melding om felt dyr og kontroll

Felling eller forsøk på felling av ulv skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på vår vakttelefon 930 60 221. Statsforvalteren vil be om følgende informasjon ved melding om felt ulv:

 • Navn og telefonnummer til skytter
 • Kommune
 • Lokalnavn på fellingsstedet
 • UTM-koordinater for skuddsted
 • Antall skyttere
 • Antall skudd løsnet

Felt ulv skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Statsforvalteren vil videreformidle de overnevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen. SNO vil også gjennomføre skuddplasskontroll, så det er viktig at skytter kan finne tilbake til skuddstedet.

Statsforvalteren ber om at alle jaktlag har minst en jeger som befinner seg innenfor telefondekning for så raskt som mulig kunne melde fra om felte dyr, og eventuelt bomskudd/påskutte dyr.

Ettersøk og kontroll

Skytter plikter uten opphold å varsle Statsforvalteren i Trøndelag på vakttelefon 930 60 221 ved skadeskyting eller bomskudd. Statsforvalteren avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøket. Enhver som utøver jakt, felling eller fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Bruk av hund

Det er ikke tillatt å bruke løs på drevet halsende hund til lisensfelling av ulv.

Bruk av motoriserte kjøretøy

Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy under lisensfelling av ulv. Dette innebærer at det ikke er lov til å bruke motorisert kjøretøy i utenfor vei for å lokalisere eller forfølge ulv, eller for å plassere ut jegere i terrenget.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Viktige telefonnumre og lenker

Telefonsvarer med oppdaterte kvoter: 731 99 228

Registering for SMS-tjeneste: https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/ 

Vakttelefon for å melde om påskutt/felt ulv: 930 60 221