Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.08.2018

Lisensfelling av bjørn høsten 2018

Miljødirektoratet har fattet vedtak om en kvote på to bjørner for lisensfelling av bjørn i region 6 høsten 2018. Kvoten fordeles med en bjørn på Fosen og en bjørn i deler av kommunene Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus og Klæbu. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober.


Publisert 18.07.2018

Generell informasjon til media om rovvilt

Her har vi samlet en del informasjon som kan være nyttig for media.


Publisert 17.06.2018

Bjørn felt i Lierne

En bjørn er felt i Lierne etter at den tok seg inn på innsiden av et rovdyravvisende gjerde. Det ble gjort gjentatte forsøk på å jage bjørnen før den til slutt ble skutt.


Publisert 05.06.2018

Bjørnen er skutt

Ettersøket etter den skadeskutte bjørnen i Verdal er nå avsluttet og bjørnen er felt. 


Publisert 28.05.2018

Informasjon til beitesesongen 2018

Fra og med 1. juni er det Fylkesmannen som har myndighet til å gi
skadefellingstillatelse på fredet rovvilt, både bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn.


Publisert 28.02.2018

Gaupejakt - bruk av reservekvote

Rovviltnemnda i region 6 har 28. februar, besluttet å tildele dyrene som er avsatt som reservekvote for årets gaupejakt. Område uten mål om yngling av gaupe i (gamle) Nord-Trøndelag - Indre Namdalen, tildeles fire dyr.


Publisert 16.02.2018

Lisensfelling av jerv er ferdig

Lisensfellingen av jerv, som ble avsluttet nå den 15. februar, resulterte i åtte felte jerver i region 6, alle felt i Trøndelag. Hele syv av jervene var tisper.


Publisert 31.01.2018

Gaupejakt fra 1. februar

Klima- og miljødepartementet har besluttet å opprettholde vedtaket til Rovviltnemnda i region 6 om å tillate kvotejakt på 27 gauper i Midt-Norge.


Publisert 29.01.2018

Rovvilt - endringer i kontaktinformasjon og rutiner

Fylkesmannen i Trøndelag gjør fra og med 30.1.18 justeringer på gjeldende telefonnumre for å nå vakthavende for rovviltsaker hos fylkesmannen og informasjon om gjenværende kvoter ved lisensfelling og kvotejakt i fylket


Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Hendelser utenom vakttelefonens åpningstider

Kvoteinfo lisensfelling 73 19 92 28

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv, ulv og bjørn i Trøndelag.

Kvoteinformasjon kvotejakt på gaupe 73 19 92 27

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med kvotejakt på gaupe i Trøndelag.