Informasjon til beitebrukere og reineiere

Oppdatert 12.06.2023

Her er mer informasjon om hva du skal gjøre dersom du kommer over eller mistenker tap av husdyr eller tamrein til rovvilt.

Nyttig informasjon i forbindelse med skader til rovvilt

Vakttelefon for rovvilthendelser

Dersom det oppstår en akutt skadesituasjon utenfor ordinær arbeidstid, og du ønsker å fremme søknad om skadefelling av rovvilt eller søknad om et akutt forebyggende tiltak, kan du benytte Statsforvalterens rovvilttelefon på 930 60 221. Den er åpen også på kveldstid og i helger.

Hva er prosedyrene ved skade/kadaverfunn

Funn av skade/kadaver der det er mistanke om rovviltskade skal umiddelbart meldes inn til en av Statens naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter (se lenke liste over rovviltkontakter i høyremargen). Dette gjelder uansett kadaverets tilstand.

I første rekke skal du ta kontakt med SNO sin nærmeste rovviltkontakt, men samtlige rovviltkontakter kan ta imot meldinger. SMS eller mobilsvar-beskjed skal ikke benyttes, da det kan føre til at meldinger ikke blir fanget opp før det er for sent.

Når SNO sin rovviltkontakt har undersøkt skader på husdyr eller tamrein blir dyreier orientert om utfallet. Dette skjer etter at regionansvarlig har satt en endelig konklusjon. Nettsiden Rovbase har løpende oppdatering om kadaverfunn, se Rovbasens innsynsløsning.

Her følger noen praktiske tips ved funn av kadaver

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere (ikke plast).
  • Noter kartreferanse (eventuelt avmerk på kart) og ta gjerne bilder – også nærbilder.
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit duk. Du må være innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.
  • Dyreeier plikter å varsle rovviltkontakt i SNO straks et taps- eller skadetilfelle oppdages.
  • Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.

På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt rovviltansvarlig i SNO sette en endelig konklusjon. Dette vil være en del av grunnlaget når Statsforvalteren i Trøndelag etter beitesesongen behandler søknader om erstatning.

Hvem er rovviltkontakt hvor?

Her finner du en liste over Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter i Trøndelag:

https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/kontakt-statens-naturoppsyn/.

Regionalt rovviltansvarlig i SNO:

  • Tore Solstad er rovviltansvarlig for nordlige deler av Trøndelag fylke.
  • Frode Aalbu er rovviltansvarlig for søndre del av Trøndelag.

Krisebistand fra Norsk Landbruksrådgiving

Trenger du noen å snakke med? Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har HMS-rådgivere og avtaler med godkjente bedriftshelsetjenester som kan bistå deg med praktiske råd og veiledning når en krise oppstår. Dette er ordning som er gratis, uavhengig om du er medlem hos NRL eller ikke. Les mer om krisebistand hos NLR: https://hms.nlr.no/krisebistand

Søknad om akutte forebyggende tiltak

Akutte tiltak iverksettes dersom det oppstår situasjoner med skadeomfang eller skadepotensialet som gir grunnlag for dette. I slike situasjoner vil det være mulig å søke på midler til tiltak med direkte tapsreduserende effekt på kort varsel. Hvilke tiltak som i størst mulig grad gir direkte tapsreduserende effekt kan variere mellom beiteområder, dyreslag, tid på året, samt hvilken rovviltart som er til stede i beiteområdet. Aktuelle tiltak må derfor avtales mellom Statsforvalteren og dyreeier. 

Før du kan søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak må du ta kontakt med Statsforvalterens rovvilttelefon (tlf.: 930 60 221). Alle muntlige søknader skal følges opp med skriftlige søknader, levert via elektronisk søknadssenter.

Lenke til elektronisk søknadssenter.

Statsforvalteren i Trøndelag vil så behandle søknaden. Dette skjer etter forskrift av 1. januar 2013 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
For at en søknad om akutte tiltak skal innvilges bør følgende kriterier være tilstede:

  • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

For råd, veiledning og kadaverhunder i forbindelse med tilsyn henviser vi til Norske Kadaverhunder (NKH) og til din kommune. NKH har bemannet telefon hver dag fra kl. 08.00 – 22.00, som kan kontaktes ved akutte skader. (tlf.: 933 43 554). Mer informasjon om Norske kadaverhunder (NKH):

https://www.norskekadaverhunder.no/ 

I tilfellene hvor innleid tilsyn/kadaverhundekvipasjer oppdager rovviltskade på bufe, anbefaler vi at både rovviltkontakt og husdyreier blir varslet umiddelbart.

Erstatning for rovviltskade

Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt

Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen må overholdes, og det er søkers eget ansvar å søke innen fristen gjennom elektronisk søknadssenter.

Selv om rovviltkontakt har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status «antatt» og «dokumentert» tatt av rovvilt gjelder som påviste skader i erstatningsoppgjøret.

Husk kravet om dokumentasjon (besetningsdata/individlister)
Alle søknader må ha individlister med som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, relasjonen mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

Har du spørsmål om utfyllingen av søknaden?
Du kan du ta kontakt med Statsforvalteren for informasjon vedrørende utfyllingen av søknaden. Dersom du har problemer med å logge deg inn i søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Søknad om erstatning for tamrein drept av fredet rovvilt

Søknad om rovvilterstatning for tamrein drept av fredet rovvilt leveres i forbindelse med innlevering av melding om reindrift. Søknad om erstatning sendes til statsforvalter i ditt reinbeiteområde, etter at melding om reindrift er levert. Frist for dette er 15. april. Søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratets nettsider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/melding-om-reindrift 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.