Rovvilterstatningen 2023

Statsforvalteren fikk i løpet av 2023 inn 345 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt. Totalt er det utbetalt 30.3 millioner i erstatning, om lag 4 millioner mer enn i 2022. Totalt i fylket ble det tapt nær 200 flere rein enn forutgående reindriftsår, mens tapet av sau økte med 1000 dyr sammenlignet med 2022.

Publisert 02.02.2024

Et av Statsforvalterens årlige oppdrag er å erstatte beitedyr som er tapt til fredet rovvilt. Figuren under viser oversikt over antall dyr påvist, erstattet og søkt erstattet i Trøndelag 2023 (sau) og for reindriftsåret 2022/2023 (tamrein).

Hvert år legges det til grunn et visst tap av sau på beite, dette kalles normaltap og er forskriftsfestet. Dette kan være tap som følge av sykdom, ulykker eller andre årsaker. For tamrein finnes det ikke fastsatt forskriftsfestet normaltap.

Antallsøkt erstattet, normaltap og antall erstattet
Tamrein
Trøndelag hadde om lag 25 000 tamrein 1. april 2022, og våren 2022 oppga reineierne at omlag 18 300 reinkalv ble født. Det totale antall tapte rein i Trøndelag i reindriftsåret 2022/2023 var 7840. Av disse oppgis 7264 som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 7019 rein meldt tapt til fredet rovvilt i reindriftsåret 2021/2022. For 5,7 % av reinen vi erstattet hadde Statens naturoppsyn konkludert at fredet rovvilt var årsak til tapet.

Statsforvalteren i Trøndelag har utbetalt 15,7 millioner kroner i erstatning for rein tapt til fredet rovvilt i 2023, fordelt på i alt 61 søkere. Vi har erstattet 88 okserein, 1 kjørerein, 2624 kalv og 777 simler for reindriftsåret 2022/2023. Dette tilsvarer 40 prosent av oksene, 45 prosent av kalvene og 61 prosent av simlene som det ble søkt erstatning for. Til sammenligning erstattet vi 45 prosent av oksene, 43 prosent av kalvene og 59 prosent av simlene som det ble søkt erstatning for i 2021/2022, med 13,6 millioner kroner.


Ønsker du å sammenligne med tidligere år? Ønsker du å se tall fra et bestemt distrikt? Det kan du gjøre her: Rovbase erstatning tamrein


Sau
I Trøndelag ble om lag 171 000 sau og lam sluppet på utmarksbeite sommeren 2023 (tall fra Organisert beitebruk) og av disse er 12 555 meldt tapt. Rundt 8 av 10 sauebesetninger i Trøndelag er tilknyttet organisert beitebruk. 285 saueeiere søkte om rovvilterstatning. Disse oppga 8797 sau/lam som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 7766 sau/lam meldt tapt til fredet rovvilt i 2022. For 6,4 % av de sau og lam vi erstattet hadde Statens naturoppsyn konkludert at fredet rovvilt var årsak til tapet.

Statsforvalteren i Trøndelag har utbetalt 14,6 millioner kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2023*. Vi har erstattet 752 sau og 4238 lam. Dette tilsvarer 72 prosent av sauene og lammene som ble søkt erstattet, etter at normaltap er trukket fra. Til sammenligning ble det utbetalt 13.3 millioner kroner for 4574 sau og lam i 2022.

*5 saker er ennå ikke ferdigbehandlet.

Ønsker du å sammenligne fylker og kommuner? Over flere år?
Det kan du gjøre her: Rovbase erstatning sau


Skadeårsaker
Statens naturoppsyn har undersøkt mange kadaver av sau og tamrein. For sau har 405 kadaver fått påvist skadeårsak, og for rein 205. Ulv var største påviste tapsårsak i 2023 for sau (151), etterfulgt av det SNO kategoriserer som ‘ikke rovvilt’ (70) og kongeørn (48). For rein var jerv (58) største påviste tapsårsak i reindriftsåret 2022/2023, etterfulgt av kongeørn (50) og ukjent fredet rovvilt (45). se alle påviste skadeårsaker i figur 2. I tillegg kommer kadaver der SNO ikke har kunnet konkludere sikkert om hva som forårsaket skaden.

Figur 2 viser antall skader i Trøndelag; på sau i 2023 og tamrein i reindriftsåret 2022/2023, der Statens naturoppsyn har fastslått dødsårsak - såkalt påviste skader.

Utvikling

Figur 3 viser utvikling i antall sau erstattet i Trøndelag, over tid. Antall sau tapt til bjørn var rekordlavt i 2023, mens antall tapt til ulv forklarer mesteparten av økning i totalt antall tapte sau fra 2022 til 2023.

Figur 4 viser utvikling i antall tamrein erstattet i Trøndelag, over tid.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.