Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.05.2018

Informasjon til beitesesongen 2018

Fra og med 1. juni er det Fylkesmannen som har myndighet til å gi
skadefellingstillatelse på fredet rovvilt, både bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn.


Publisert 28.02.2018

Gaupejakt - bruk av reservekvote

Rovviltnemnda i region 6 har 28. februar, besluttet å tildele dyrene som er avsatt som reservekvote for årets gaupejakt. Område uten mål om yngling av gaupe i (gamle) Nord-Trøndelag - Indre Namdalen, tildeles fire dyr.


Publisert 16.02.2018

Lisensfelling av jerv er ferdig

Lisensfellingen av jerv, som ble avsluttet nå den 15. februar, resulterte i åtte felte jerver i region 6, alle felt i Trøndelag. Hele syv av jervene var tisper.


Publisert 31.01.2018

Gaupejakt fra 1. februar

Klima- og miljødepartementet har besluttet å opprettholde vedtaket til Rovviltnemnda i region 6 om å tillate kvotejakt på 27 gauper i Midt-Norge.


Publisert 29.01.2018

Rovvilt - endringer i kontaktinformasjon og rutiner

Fylkesmannen i Trøndelag gjør fra og med 30.1.18 justeringer på gjeldende telefonnumre for å nå vakthavende for rovviltsaker hos fylkesmannen og informasjon om gjenværende kvoter ved lisensfelling og kvotejakt i fylket


Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinfo lisensfelling 73 19 92 28

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv, ulv og bjørn i Trøndelag.

Kvoteinformasjon kvotejakt på gaupe 73 19 92 27

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med kvotejakt på gaupe i Trøndelag.