Avfall og gjenvinning

Oppdatert 22.01.2024

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir

Søknadsprosess

Behandling av søknad om tillatelser skal skje i tråd med forurensningsforskriften kapittel 36. Søknadsskjema(er) finner du under våre skjema og tjenester.

Det er viktig at søker har avklart arealbruken skriftlig med planmyndigheten (kommunen), for eksempel med riktig arealformål i en reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, eller godkjent dispensasjon fra disse.

Dokumentasjonen må sendes inn sammen med søknaden. Statsforvalteren vil ikke starte behandlingen av søknaden før dette er gjort.

Søker må sørge for at alle relevante opplysninger om virksomheten er med i søknaden, og at disse omhandler den spesifikke lokaliteten det søkes om. Det må særlig fokuseres på de forurensningsmessige ulempene ved virksomheten, og hvilke tiltak som er/planlegges iverksatt for å redusere forurensningsfaren. Kjennskap til omgivelsene er derfor viktig.

Dersom en søknad mangler relevante opplysninger, kan søker risikere lenger saksbehandlingstid eller at søknaden blir avvist. Det er derfor viktig at søker redegjør for virksomheten så godt det lar seg gjøre.

Alle saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige (gjennom Statsforvalterens postjournal). Søker må spesifisere dersom noe ønskes å unntas offentligheten, og begrunne hvorfor. Hva som kan unntas offentligheten blir vurdert etter offentleglova og forvaltningsloven.

Alle tillatelser som er gitt, er tilgjengelig på nettsiden Norske utslipp.

Søknaden skal sendes til Statsforvalteren i Trøndelag i post (postboks 2600, 7734 Steinkjer) eller på e-post (sftlpost@statsforvalteren.no).

Dersom det skal søkes om en endring eller totalrevisjon av tillatelsen, ber vi om at posten merkes med sakens referansenummer.

Når Statsforvalteren har mottatt søknaden, vil en saksbehandler gå gjennom søknaden for å sikre at alle opplysninger er med, og om nødvendig ta kontakt med søker dersom noe mangler.

Saksbehandler vil deretter legge søknaden på høring til allmennheten i minimum fire uker (kunngjøre i avis og på hjemmesiden, og sende den til aktuell kommune og sektormyndigheter, naboer og eventuelt andre berørte). Søker får regningen for annonsen direkte fra den aktuelle avisen/annonsøren.

Søker vil få mulighet til å kommentere alle høringsuttalelser etter endt høringsperiode.

Statsforvalteren i Trøndelag bruker normalt minst 6-8 måneder på å behandle søknaden, inkludert høringsperioden.

Statsforvalteren tar gebyr for all saksbehandling av søknader. Alle satser er nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 39. Hvilken sats som tas, avhenger av Statsforvalterens tids- og ressursbruk med søknaden.

Dersom Statsforvalteren kommer frem til at tillatelse kan gis, vil en tillatelse normalt inneholde vilkår som skal ivareta ytre miljø. Flere av disse vilkårene er lokalitetsspesifikke.

Den som søker/ det søkes for, blir juridisk ansvarlig for alle kravene (vilkårene) i en eventuell tillatelse. Det er ikke mulig for bedrifter å dele på en tillatelse.

  • Forurensningsloven (§§ 11 og 29 om krav til tillatelse)
  • Forurensningsforskriften kapittel 36 (saksbehandling av søknad)
  • Forurensningsforskriften kapittel 39 (gebyr for behandling av søknad)
  • Avfallsforskriften (flere kapitler)
  • Forvaltningsloven
  • Offentleglova

Årsrapportering

Alle virksomheter som får tillatelse, vil få krav om å sende en årsrapport til Statsforvalteren. Deponier og virksomheter som har tillatelse til å motta farlig avfall skal sende inn årsrapport i Altinn, øvrige skal sende direkte til Statsforvalterens postmottak.

Rapporteringstallene i Altinn en del av den nasjonale avfallsstatistikken, som rapporteres videre til EU.

Fra 2023 skal alle virksomheter som sender årsrapport via Altinn, betale et gebyr for behandling av årsrapportene. Dette står det mer om på Miljødirektoratets hjemmeside (Industrien må betale gebyr for egenkontrollrapporter) eller i forurensningsforskriften kapittel 39 §§ 3, 5 og 7.


Tilsyn

Det er vanlig at Statsforvalteren gjennomfører tilsyn innen ett år etter at en tillatelse er gitt, og deretter jevnlig etter en risikobasert vurdering. Årsrapporten er blant grunnlagene for Statsforvalterens tilsynsfrekvens hos virksomhetene.

Tema på tilsyn varierer innen vilkårene i tillatelsen og relevante forskrifter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2024

Vedtak – revidert tillatelse til Holtålen gjenvinningsstasjon – Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS

Statsforvalteren har revidert tillatelsen etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av avfall på Holtålen gjenvinningsstasjon.


Publisert 19.03.2024

Tilsynsaksjon mot virksomheter som håndterer farlig avfall

I perioden mars til mai skal Statsforvalteren føre tilsyn med virksomheter som håndterer farlig avfall.


Publisert 29.01.2024

Vedtak - endring av tillatelser - deponi for rene masser - Nye Veier AS - Levanger og Stjørdal

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på lokalitetene Langsteindalen og Høghåmmåren, i Stjørdal og Levanger kommuner. 


Publisert 26.09.2023

Tillatelse - satellittmottak for kasserte kjøretøy - Norsk Bildemontering - Tømmermannsgata - Steinkjer

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av kasserte kjøretøy i Tømmermannsgata på Steinkjer. Tillatelsene overdras fra Bil1Din AS til Norsk Bildemontering AS.


Publisert 26.09.2023

Tillatelse - mottak og sanering av fritidsbåter og mindre yrkesfartøy - Norsk Bildemontering - Kometvegen - Verdal

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og sanering av kasserte fritidsbåter og mindre yrkesfartøy i Kometvegen 6 på Verdal. Tillatelsene overdras fra Bil1Din Verdal AS til Norsk Bildemontering AS


Publisert 26.09.2023

Tillatelse - Norsk Bildemontering - mottak og sanering av kasserte kjøretøy - Kometvegen 6 - Verdal

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og sanering av kasserte kjøretøy i Kometvegen 6 på Verdal. Tillatelsene overdras fra Bil1Din Verdal AS til Norsk Bildemontering AS.


Publisert 09.08.2023

Vedtak - endring av tillatelser - overdragelse av virksomhet fra Frøseth AS til Swerock AS i Levanger og Inderøy

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på lokalitetene Halsan i Levanger kommune, og Tjuvholet i Inderøy kommune. Tillatelsene overdras fra Frøseth AS til Swerock AS.


Publisert 07.07.2023

Tillatelse til drift av anlegg for mottak, mellomlagring og sanering av kasserte kjøretøy

Tillatelsen er overdratt fra Miljøgjenvinning AS til Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS og gjelder for Kåsvegen 17 på Oppdal.


Publisert 09.08.2022

Råd om håndtering av store døde dyr og døde hester

Statsforvalteren mottar hvert år henvendelser fra dyreeiere som ønsker tillatelse til nedgraving av store dyr og særlig fritidshester. Det er behov for å gi råd til dyreeiere om hvordan store døde dyr bør håndteres.


Publisert 07.07.2022

Vedtak - forlenget drift - avfallsanlegg på Nyhavna, Trondheim

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg på Nyhavna i Trondheim er forlenget til 31. desember 2025.