Avfall og gjenvinning

Oppdatert 22.01.2024

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir

Nedtrekksmeny

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Side under utvikling

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.01.2024

Vedtak - endring av tillatelser - deponi for rene masser - Nye Veier AS - Levanger og Stjørdal

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på lokalitetene Langsteindalen og Høghåmmåren, i Stjørdal og Levanger kommuner. 


Publisert 26.09.2023

Tillatelse - satellittmottak for kasserte kjøretøy - Norsk Bildemontering - Tømmermannsgata - Steinkjer

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av kasserte kjøretøy i Tømmermannsgata på Steinkjer. Tillatelsene overdras fra Bil1Din AS til Norsk Bildemontering AS.


Publisert 26.09.2023

Tillatelse - mottak og sanering av fritidsbåter og mindre yrkesfartøy - Norsk Bildemontering - Kometvegen - Verdal

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og sanering av kasserte fritidsbåter og mindre yrkesfartøy i Kometvegen 6 på Verdal. Tillatelsene overdras fra Bil1Din Verdal AS til Norsk Bildemontering AS


Publisert 26.09.2023

Tillatelse - Norsk Bildemontering - mottak og sanering av kasserte kjøretøy - Kometvegen 6 - Verdal

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og sanering av kasserte kjøretøy i Kometvegen 6 på Verdal. Tillatelsene overdras fra Bil1Din Verdal AS til Norsk Bildemontering AS.


Publisert 09.08.2023

Vedtak - endring av tillatelser - overdragelse av virksomhet fra Frøseth AS til Swerock AS i Levanger og Inderøy

Statsforvalteren har endret tillatelsene etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på lokalitetene Halsan i Levanger kommune, og Tjuvholet i Inderøy kommune. Tillatelsene overdras fra Frøseth AS til Swerock AS.


Publisert 07.07.2023

Tillatelse til drift av anlegg for mottak, mellomlagring og sanering av kasserte kjøretøy

Tillatelsen er overdratt fra Miljøgjenvinning AS til Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS og gjelder for Kåsvegen 17 på Oppdal.


Publisert 09.08.2022

Råd om håndtering av store døde dyr og døde hester

Statsforvalteren mottar hvert år henvendelser fra dyreeiere som ønsker tillatelse til nedgraving av store dyr og særlig fritidshester. Det er behov for å gi råd til dyreeiere om hvordan store døde dyr bør håndteres.


Publisert 07.07.2022

Vedtak - forlenget drift - avfallsanlegg på Nyhavna, Trondheim

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg på Nyhavna i Trondheim er forlenget til 31. desember 2025.


Publisert 29.10.2021

Vedtak - endret tillatelse - Kjerringvåg sorteringsanlegg - Hitra

Statsforvalteren har endret tillatelsen til Ragn-Sells AS for Kjerrringvåg sorteringsanlegg på Hitra. 


Publisert 13.07.2021

Vedtak - forenklet tillatelse - Tulluan - Søbstad AS

Søbstad AS har fått en forenklet tillatelse etter forurensningsloven til deponering og sluttføring av deponi for rene masser på Tulluan.