Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


Publisert 29.10.2021

Vedtak - endret tillatelse - Kjerringvåg sorteringsanlegg - Hitra

Statsforvalteren har endret tillatelsen til Ragn-Sells AS for Kjerrringvåg sorteringsanlegg på Hitra. 


Publisert 13.07.2021

Vedtak - forenklet tillatelse - Tulluan - Søbstad AS

Søbstad AS har fått en forenklet tillatelse etter forurensningsloven til deponering og sluttføring av deponi for rene masser på Tulluan. 


Publisert 12.07.2021

Vedtak - endret tillatelse - Asp pukkverk - Odd Einar Kne AS

Odd Einar Kne AS har fått midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av forurensede masser til 31. desember 2022.


Publisert 21.12.2020

Vedtak - forlenget drift - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg, på Nyhavna i Trondheim kommune, er forlenget til 31. mars 2021.


Publisert 15.10.2020

Vedtak - endring av tillatelse - Bil1Din AS - satellittmottak - Steinkjer

Bil1Din AS har flyttet sitt satellittmottak for kasserte kjøretøy på Steinkjer


Publisert 07.07.2020

Vedtak - endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune

Tiller snødeponi har søkt om endring av prøvetakingsprogram for utslipp av vann fra smelting av snø. Tiller - Trondheim kommune.


Publisert 06.07.2020

Kunngjøring - endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Orkanger

Stena Recycling AS avd Orkanger har fått oppdatert vilkårene for drift av sitt anlegg i Vigorvegen på Grønøra Vest Industriområde


Publisert 11.06.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - mellomlagring av inerte masser - Bynesvegen 34 B - Trondheim

Veidekke Industri AS har overtatt tillatelsen til mellomlagring av inerte masser i Bynesvegen 34B i Trondheim kommune.


Publisert 19.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Tanemsbruvegen sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Hovsten Cont & Gjenvinning for sorteringsanlegget i Tanemsbruvegen.


Publisert 19.05.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - omlasting av avfall på Kleivan industriområde

Fylkesmannen har overført tillatelsen for omlasting og mellomlagring av avfall på Kleivan industriområde til Årbogen Transport AS.