Skjema Tema Omtale
A
Avfall - søknad Miljø og klima Søknadsskjema for tillatelse etter forurensningsloven for virksomheter som håndterer avfall, kasserte kjøretøy og kasserte fritidsbåter.
Avfall, årleg rapportering for deponi Miljø og klima For industrideponi og avfallsdeponi som skal levere årleg rapportering til Miljødirektoratet og Statsforvaltaren.
D
Deponi rene masser / ikke-forurenset jord- og steinmasser - søknad Miljø og klima Søknadsskjema for tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser
Deponi snø - søknad Miljø og klima Søknadsskjema for tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi
E
Elvefiske Miljø og klima For elveeigarlag som skal rapportere om fangst i elv.
F
Fisketillatelse Miljø og klima Fisketillatelse er nødvendig dersom det skal fanges arter utenom ordinær tid for fangst, eller det skal benyttes fangstmetoder som ikke er tillatt.
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskot som kan medverke til å oppretthalde og forvalte ville anadrome laksefisk. Du kan også søkje om tilskot for å leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forureining, akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Skjema for kommunar og bedrifter (den som har gjort skade) som skal varsle om akutte utslepp frå avløpsanlegg med løyve etter kap. 14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har konsekvensar for miljøet.
Forureining, planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima For kommunar eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslepp av avløpsvatn. Skjemaet kan også brukast til oppfølgande meldingar.
Forureining, årleg rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om eigenkontroll. Eigenkontrollen omfattar alle utslepp som har innverknad på miljøet.
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfaldet i vassdrag.
Kantvegetasjon langs vassdrag Miljø og klima Skjema for søknad om dispensasjon for å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag.
M
Meldeskjema kap. 24 - asfaltverk Miljø og klima Forurensinger fra stasjonære og mobile asfaltverk
Meldeskjema kap. 26 - fiskeforedling Miljø og klima Forurensinger fra virksomheter som foredler fisk, skjell, bløtdyr og skalldyr og som benytter 50 tonn råstoff pr. år eller mer og har utslipp til sjø.
Meldeskjema kap. 27 – forbrenningsanlegg Miljø og klima Forurensning fra forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 1 MW og inntil 50 MW ved forbrenning av faste, flytende og gassformige brensler.
Meldeskjema kap. 28 - kjemisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra virksomheter som driver kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3/døgn og/eller virksomheter der totalvolumet av prosessbadene er mindre enn eller lik 30 m3.
Meldeskjema kap. 29 - mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra virksomheter som driver kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3/døgn og/eller virksomheter der totalvolumet av prosessbadene er mindre enn eller lik 30 m3.
Meldeskjema kap. 30: Pukkverk Miljø og klima Forurensning fra stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel.
Meldeskjema kap. 33 – betongverk Miljø og klima Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verna område. Du må oppgje føremålet med ferdselen.
Mudring , dumping og utfylling Miljø og klima Søknadsskjema mudring, dumping og utfylling
P
Prioriterte kulturlandskapsområde Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, kommunar og institusjonar kan søkje om forvaltningstiltak i verdfulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må vere registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truga artar Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, bedrifter og institusjonar kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på truga artar og prioriterte artar.
R
Rovvilt, akutte førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til akutte tiltak mot rovviltskadar. Søknaden må på førehand vere avtala med Statsforvaltaren.
Rovvilt, erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeigaren søkje om erstatning.
Rovvilt, førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til førebyggande tiltak mot rovviltskadar. Tiltaket må kunne forventast å ha direkte tapsreduserande effekt.
Rovvilt, konfliktdempande tiltak Miljø og klima Kommunar, organisasjonar og andre kan søkje om støtte til tiltak i lokalsamfunn der rovvilt, særleg bjørn og ulv gjer seg gjeldande. Målet er at tiltaket skal gjere lokalsamfunnet betre i stand til å handtere konfliktar som desse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap og forståing for rovvilt og rovviltforvalting.
S
Sensitive arter - Innmelding av behov Miljø og klima Kommuner og konsulentfirmaer kan søke til Statsforvalteren om tilgang til sensitivartsportal hos Miljødirektoratet for Trøndelag sine kommuner.
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskarar som skal registrere fiske med fastståande reiskap etter laks, sjøaure og sjørøye.
Søknad om utslippstillatelse Miljø og klima Søknadsskjema for industribedrifter
U
Utvalde naturtypar Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak for truga og utvalde naturtypar.
V
Vassdrag Miljø og klima Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag
Vilttiltak Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, kommunar, bedrifter og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot til praktiske vilttiltak, støtte til å løyse oppgåver, informasjonstiltak med meir. Skjemaet tilhøyrer Miljødirektoratet. Statsforvaltaren behandlar søknadene som gjeld artar det ikkje kan jaktast på.
Å
Årsrapport kasserte kjøretøy 2018 (Word) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Årsrapport ordinært avfall (Word) Miljø og klima Avfall og gjenvinning