Skjema Tema Beskrivelse
A
Avfall, årlig rapportering for deponier Miljø og klima For industrideponier og avfallsdeponier som skal levere årlig rapportering til Miljødirektoratet og Statsforvalteren.
D
Deponi – rene masser/ikke-forurenset jord- og steinmasser Miljø og klima
Deponi snø Miljø og klima Søknadsskjema for tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi
E
Elvefiske Miljø og klima For elveeierlag som skal rapportere om fangst i elv.
F
Fisketillatelse Miljø og klima Fisketillatelse er nødvendig dersom det skal fanges arter utenom ordinær tid for fangst, eller det skal benyttes fangstmetoder som ikke er tillatt.
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskudd som skal medvirke til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forurensning, akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Kommuner og bedrifter (skadevolder) som skal varsle om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Forurensning, planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Kommuner eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslipp av avløpsvann. Skjemaet kan også brukes til oppfølgende meldinger.
Forurensning, årlig rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om egenkontroll. Egenkontrollen omfatter alle utslipp som har betydning for miljøet.
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjoner, bedrifter, kommuner og private kan søke om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfoldet i vassdrag.
Kantvegetasjon langs vassdrag Miljø og klima Skjema for søknad om dispensasjon for å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag.
M
Meldeskjema kap. 24 - asfaltverk Miljø og klima Forurensinger fra stasjonære og mobile asfaltverk
Meldeskjema kap. 26 - fiskeforedling Miljø og klima Forurensinger fra virksomheter som foredler fisk, skjell, bløtdyr og skalldyr og som benytter 50 tonn råstoff pr. år eller mer og har utslipp til sjø.
Meldeskjema kap. 27 – forbrenningsanlegg Miljø og klima Forurensning fra forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 1 MW og inntil 50 MW ved forbrenning av faste, flytende og gassformige brensler.
Meldeskjema kap. 28 - kjemisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra virksomheter som driver kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3/døgn og/eller virksomheter der totalvolumet av prosessbadene er mindre enn eller lik 30 m3.
Meldeskjema kap. 29 - mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra virksomheter som driver kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3/døgn og/eller virksomheter der totalvolumet av prosessbadene er mindre enn eller lik 30 m3.
Meldeskjema kap. 30: Pukkverk Miljø og klima Forurensning fra stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel.
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søke om å drive motorferdsel i et vernet område. Du må oppgi formålet med ferdselen.
Mudring , dumping og utfylling Miljø og klima Søknadsskjema mudring, dumping og utfylling
P
Prioriterte kulturlandskapsområder Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner og kommuner og institusjoner kan søke om forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må være registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truete arter Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan søke om støtte til tiltak for å ta vare på truete arter og priorierte arter.
R
Rovvilt, akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader Miljø og klima Husdyreiere og tamreineiere kan søke om støtte til akutte tiltak mot rovviltskader. Søknaden må på forhånd være avtalt med Statsforvalteren.
Rovvilt, erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeieren søke om erstatning.
Rovvilt, forebyggende tiltak mot rovviltskader Miljø og klima Husdyreiere og tamreineiere kan søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Tiltaket forventes å ha direkte tapsreduserende effekt.
Rovvilt, konfliktdempende tiltak Miljø og klima Kommuner, organisasjoner og andre kan søke om støtte til tiltak i lokalsamfunn som berøres av rovvilt, særlig bjørn og ulv. Målet er at tiltaket skal gjøre lokalsamfunnet bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning.
S
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskere som skal registrere fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye.
Søknad for bedrifter som håndterer avfall Miljø og klima Avfall og gjennvinning
Søknad om utslippstillatelse Miljø og klima Søknadsskjema for industribedrifter
U
Utvalgte naturtyper Miljø og klima Organisasjoner, bedrifter, kommuner og private kan søke om støtte til tiltak for trua og utvalgte naturtyper.
V
Vassdrag Miljø og klima Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag
Vilttiltak Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, kommuner, bedrifter og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, informasjonstiltak osv. Skjemaet tilhører Miljødirektoratet. Statsforvalteren behandler søknadene som gjelder ikke-jaktbare arter.
Å
Årsrapport kasserte kjøretøy 2018 (Word) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Årsrapport ordinært avfall (Word) Miljø og klima Avfall og gjenvinning