Slaavvoe jïh orreåtnoe

Slaavvoe jïh orreåtnoe lea tjöönghkeme, dåastome, vöörhkeme, gïetedimmie, orreåtnoe jïh jeatjah gïetedimmie slaavvojste. Destie maahta luejhtemh sjïdtedh klijmagaassijste, leevlesmetallijste jïh jeatjah byjresekrodtijste.

Fylhkenålma maahta luhpiem vedtedh

Fylhkenålma lea dearjoetjåadtjoehtæjja dej jeenjemes slaavvoetseegkeldahki åvteste, jïh maahta luhpiem gïehteldæmman vedtedh mij dearjohte. Daate tseegkeldahkh feerhmie juktie dåastodh, veesmedh jïh slaavvoeh gïetedidh, bïjlebelhkenassesijjieh, våarhkoeh, komposteringtseegkeldahkh jïh båeltemstseegkeldahkh. Gosse Fylhkenålma dagkerh luhpieh vadta, dle gïehteldimmie muvhti veajkoej tjuara sjïere råajvarimmiejgujmie nïerhkedh  juktie skaaride vaeniedidh mubpide. Fylhkenålma edtja aaj slaavvoesoejkesjh sïelkedahkijste utnedh, jïh dejtie vaaksjodh.

Fylhkenålma slaavvoetseegkeldahkide gïehtjede juktie hoksedh krïevenassh luhpine steeresuvvieh. Dïhte mij lea våarome gïehtjedimmide lea dearjoelaake, slaavvoemieriedimmieh, sisnjelds-gïehtjedimmien mieriedimmie jïh vadteme luhpieh.

Vis mer