Naturrestaurering

Oppdatert 02.02.2023

FN har erklært 2021-2030 som tiåret for naturrestaurering. Restaurering av økosystemer har som mål å forhindre, stoppe og reversere forringelsen av økosystemer på alle kontinenter og i alle hav.

Det kan bidra til å utrydde fattigdom, forhindre en masseutryddelse av arter, samt bekjempe klimaendringer. Betydningen av å restaurere er understreket både i rapporter fra naturpanelet (IPBES) og klimapanelet (IPCC).

Den nye Naturavtalen påpeker også hvor viktig det nå er å restaurere mer natur, og har satt som mål å restaurere hele 30% av de forringede økosystemene innen 2030.

Statsforvalteren gjennomfører hvert år naturrestaureringsprosjekter både innenfor og utenfor verneområder. Vi ønsker innspill fra kommuner, evt privatpersoner om aktuelle områder. Benytt kontaktinformasjon som står i høyre marg.

En betydelig del av norske våtmarker er påvirket av inngrep eller bruk, og restaurering vil i mange tilfeller være hensiktsmessig for å gjenskape våtmarkers naturlige funksjoner og egenskaper.

I 2016 ble en strategisk plan for restaurering av våtmark i Norge utarbeidet i et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet. Planen er revidert for å gjelde i fem nye år (2021-2025), og de siste årene er det blitt restaurert mye våtmark i Norge, spesielt myr. Se link til planen i høyre marg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.05.2024

Åpnet banebrytende restaurering av elveløp i Selbu

- Det er, så vidt vi vet, første gangen en meandrerende elv restaureres i Trøndelag. Dette er en spesiell naturtype, rødlista sådan, sa statsforvalter Frank Jenssen da et omfattende naturrestaureringsprosjekt ble åpnet i Selbu 15. mai.


Publisert 14.03.2024

Tilskudd til naturrestaurering

Ny tilskuddsordning åpner for at kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere kan søke om midler til tiltak som bidrar til å restaurere forringet natur, slik at den økologiske tilstanden blir bedre. Søknadsfrist er 5. april 2024, og søknadene sendes til Miljødirektoratet.


Publisert 29.06.2023

Anskaffelse av utredning: "Stortjønna i Lund, Namsos – Vurdering av grunnlaget for naturrestaurering og plan for hvordan naturrestaureringen bør foregå"

Statsforvalteren i Trøndelag lyser nå ut bestilling av utredning av mulighetene for vellykket naturrestaurering av Stortjønna i Lund, Namsos og en plan for hvordan dette best kan gjennomføres.


Publisert 02.02.2023

Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag feires den 2. februar hvert år for å markere datoen for opprettelsen av Ramsarkonvensjonen. Det er en avtale mellom landene om ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.