Vatn

Oppdatert 20.12.2023

Vatn er ein livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mykje reint vatn i Noreg, men ikkje alt vatnet har like god kvalitet.

Dette er dei viktigaste årsakene til dårleg vasskvalitet:

  • forureining som forsuring, overgjødsling og spreiing av miljøgifter
  • fysiske endringar som vassdragsregulering, hindringar som for eksempel vegar og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vatnet i kanalar
  • biologiske påverknader som framande fiskeartar, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vassforvaltning

Vatnet renn dit det vil. Dei fleste vasskjeldene strekkjer seg over fleire kommunar eller fylke, og nokre deler vi med nabolanda våre. Derfor må vatnet forvaltast i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter. Her samarbeider vi også med nabolanda Sverige, Finland og Russland. 

Noreg er delt inn i elleve vassregionar. Éin fylkeskommune i kvar region er peikt ut som vassregionstyresmakt. 

Statsforvaltarens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarleg styresmakt for innføringa av EUs rammedirektiv for vatn. Statsforvaltaren er departementets representant på regionalt nivå, og skal 

  • samle kunnskap om tilstanden på vatnet og gi ei vurdering av miljøtilstanden
  • overvake og kartleggje problem
  • fungere som miljøfagleg rådgivar for andre involverte styresmakter

Vatnet blir påverka på mange ulike måtar. Omsynet til at vi skal ha reint vatn no og i framtida, må vere ein del av vurderinga på alle fagområde.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.04.2022

Ny rapport om tilstanden i Øvre Namsen

Etter pålegg fra Statsforvalteren har NTE fått utarbeidet en miljørapport om øvre del av Namsen etter etablering av ny Namsvassdam


Publisert 03.01.2022

Søknadsplikt for hogst av kantsoner langs vassdrag

Landbruksdirektoratet slår fast at vannressursloven § 11 (om kantvegetasjon) også gjelder skogbruksaktivitet, noe som innebærer at hogst langs vassdrag er søknadspliktig.


Publisert 23.06.2021

Tiltak i vassdrag

Hvert år gjøres det en rekke tiltak i og langs vassdrag. De aller fleste tiltakene i vassdrag er søknadspliktige - enten til NVE, kommunen, statsforvalteren eller fylkeskommunen. Her forklarer vi nærmere hva som gjelder.