Søknadsplikt for hogst av kantsoner langs vassdrag

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Are Søreng .

Landbruksdirektoratet slår fast at vannressursloven § 11 (om kantvegetasjon) også gjelder skogbruksaktivitet, noe som innebærer at hogst langs vassdrag er søknadspliktig.

Publisert 19.12.2021

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som har henvendt seg til Landbruksdirektoratet om regelverksavklaring. I sitt svar slår direktoratet fast at paragraf 11 i vannressursloven også omfatter skogbruksaktivitet.

Ordlyden i § 11 er formulert slik: «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget.»

Det er Statsforvalteren som er vassdragsmyndighet etter denne bestemmelsen. I og med at vannressursloven står over sertifiseringsordninger i skogbruket, innebærer dette at man må ha tillatelse før snauhogst og reetablering av kantsone. Kravet gjelder også om man ikke oppnår et økologisk funksjonelt vegetasjonsbelte etter et mindre inngrep.

Søk i god tid

Det er Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag som behandler søknader. Slike søknader bør sendes i god tid før planlagt hogst. Av søknaden bør det framgå om en tømmerkjøper har mandat til å søke på grunneiers vegne.

Bruk vedlagte søknadsskjema. (Se til høyre i bildet).

Et alternativ til søknad etter §11 kan være at skogaktørene heller vurderer begrenset volum uttak og skjøtsel i og langs kantsonen. Det er også en mulighet å konsentrere livsløpstre i større grad i kantsonene. Kantsonen skal motvirke avrenning og fungere som levested for planter og dyr også etter skjøtselsinngrep.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.