Landbruk

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

20.06.2024

Nasjonal nettverkssamling for urbant landbruk 2024

Urbant og bynært landbruk – erfaringer fra Trondheim og Trøndelag.


19.06.2024

KOSTRA-tallene for omdisponering av dyrka jord 2023 er klare

Ifølge de endelige KOSTRA-tallene var omdisponeringa av dyrka jord på 2740 dekar i 2023. Dette er det laveste nivået på femti år, og viser at politikken virker og at kommunene tar ansvar. Denne trenden må fortsette om vi skal kunne nå det nasjonale jordvernmålet.


17.06.2024

Tildeling av tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler 2024

I budsjettet for 2024, har Statsforvalteren satt av kr. 1.000.000 av de fylkesinntrukne rentemidlene til tilskudd som eksterne kan søke på. Nå er disse midlene fordelt på gode formål, og går blant annet til arbeid med rekruttering til skognæringa, planteforedling og analyse av tømmerressursen i Trøndelag.


12.06.2024

Vil ha mer trøndersk mat på det offentlige fat

Torsdag, 6. juni, arrangerte Forum for offentlige anskaffelser i Trøndelag (FOAT), seminar på Ole Vig videregående skole i Stjørdal om lokal mat i offentlig sektor. Målet med seminaret var at innkjøpere, kjøkkenledere og andre med engasjement for det offentlige måltidet skulle få dele erfaringer og jobbe mot et felles mål: Få mer lokal mat på det offentlige fat!


06.06.2024

Når reinen er der den ikke skal være

Grunneiere, bønder og reineiere skal alle kunne utøve sine viktige næringer, side ved side og i samarbeid med hverandre. Dessverre har vi i fjellregionen sett eksempler på at rein på avveie utfordrer dette bildet, både i Trøndelag, Innlandet og i grenselandet mot Sverige.


14.05.2024, Oppdatert 13.05.2024

BU- og miljøsamling i Rennebu og Midtre Gauldal 18.- 19. juni 2024

Besøk på Grindal Ysteri, gjødsellagring i kyllingproduksjon og bruk av droner i beitebruket er noen av temaene som blir belyst under årets  BU- og miljøsamling, som i år er lagt til Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

Se mer om programmet og påmelding nedenfor.


07.05.2024

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier.


19.04.2024

Fjellandbrukssamling i Stjørdal

Statsforvalteren i Trøndelag hadde nylig samling for ansatte i landbruksforvaltningen i fjellandbrukskommunene for å diskutere felles utfordringer.


05.04.2024

Mat fra Trøndelag profilert på Bocuse d’Or Europe 2024

EM i kokkekunst, Bocuse d’Or Europe 2024, ble arrangert i Trondheim 19. og 20. mars. I tillegg til konkurransen, var det stands med et bredt spekter av produsenter og leverandører til kjøkken og restaurantindustrien. Også mat fra Trøndelag ble profilert under konkurransen


22.03.2024

Vis hensyn i en periode rein og andre hjortedyr er sårbare!

Nå kommer påska, og mange drar til fjells. Husk å vis hensyn og hold hunder i bånd. Hvis du ser rein bør du holde lang avstand, snu, eller gå langt utenom dem. Senvinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. De er derfor ekstra sårbare i tiden som kommer utover mot våren og kalvingstid.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel