Landbruk og mat

Mat
Oppdatert 02.01.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.01.2023

Matnyttig fagdag i Berlin!

Det ble en matnyttig, spennende og interessant dag, med gode innlegg, gode smaker og god tid til dialog og nettverksbygging, sier seniorrådgiver Liv Gystad hos Statsforvalteren i Trøndelag


19.01.2023

Mat og drikke fra Trøndelag på Grüne Woche i Berlin

En rekke delikatesser fra Trøndelag skal være med å representere Norge under matfestivalen Grüne Woche i Berlin, 20. - 29.januar 2023


18.01.2023

Trøndersk landbruk – fra urolige tider til lysende framtid?

Sett av 21. og 22. mars til å bli informert og engasjert i framtida for trøndersk landbruk.


10.01.2023

Høyring på forslag til Regionalt miljøprogram for jordbruket og Forskrift om regionale miljøtilskudd

Statsforvalteren i Trøndelag har laga forslag til Regionalt miljøprogram for jordbruket i Trøndelag 2023-2026 og forslag til Forskrift om regionale miljøtilskudd.

Du finn forslaga under "Dokumenter" til høgre på denne sida.  


09.01.2023

Hvem blir årets Økobonde for 2022?

Kjenner du noen som bidrar til utvikling og god omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag? Da bør du nominere dem som kandidat til prisen Årets Økobonde 2022


04.01.2023

Planer for tilsyn 2023 - høring til kommunene

Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med statlige tilsynsetater, utarbeidet en oversikt over planlagte statlige tilsyn med kommunene for 2023. 


04.01.2023

Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2023

Tilskudd skal gis til utviklingsrettede fellestiltak som styrker bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Det skal legges vekt på synergi med andre tilskuddsordninger og god forankring i landbruksnæringa. Prosjekter må vise at det dreier seg om fjellandbruket i Trøndelag.  


29.12.2022

Landbrukskonferansen 2023

Målet med konferansen er å skape en arena som kan bidra til å utvikle trøndersk landbruk og kommunenes og fylkets landbruksforvaltning. Samtidig er det viktig å legge til rette for nettverksbygging og det å bli kjent på tvers av kommune- og organisasjonsgrenser.


19.12.2022

Jordvern i medvind

5 år etter forrige jordvernkonferanse i Trøndelag kan vi konstatere at det er en positiv utvikling for jordvernet nå, både når det gjelder praksis og holdninger. På jordvernkonferansen den 13. desember var det bred enighet om at vi må ta vare på dyrkajorda der den ligger og at det ikke bare er å bygge den ned, for så å flytte jordressursen til et annet sted.


17.11.2022

Trøndersk Matmanifest revideres, nå kan du si din mening!

Trøndersk mat gir bedre folkehelse, spennende opplevelser og viktige arbeidsplasser, sier statsforvalter Frank Jenssen. Fram til 1. desember kan du sin din mening om hva som bør med når Trøndersk Matmanifest nå formes i ny utgave.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel