Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.09.2021

Nytt e-læringskurs om mat - og måltidsglede

Det er utviklet et eget e-læringskurs for å inspirere til økt mat og måltidsglede hos eldre. Kurset har sitt utspring i prosjektet Matgledekorpset, men tilbys nå også til alle Inn på tunet-/Ut på vidda-tilbydere som tar imot eldre.


Publisert 06.01.2021

Virkemidler til næringsutvikling og innovasjon i trøndersk landbruk 2021

Kommunal landbruksforvaltning, organisasjoner, kunnskapsutviklere, rådgivere med flere oppfordres til å jobbe fram prosjekt som kan gis tilskudd fra flere økonomiske virkemidler forvaltet av Trøndelag fylkeskommune.


Publisert 02.10.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.

 


Publisert 17.01.2020

Trønderske bedrifter på Internationale Grüne Woche 2020

Internationale Grüne Woche 2020 er i gang fra 18.januar. Også i år har trønderske bedrifter fått anledningen til å delta, denne gangen som en del av Fjell-Norge sin stand.  

Fra Trøndelag stiller 5 bedrifter fra Oppdal – Smak av fjell. Det er med stolthet bedriftene står her på en vakker stand som representerer de beste verdiene Norge står for.


Publisert 09.01.2020

Utbetalinger av tilskudd fra Utviklings-og tilretteleggingsmidlene etter 01.01.2020

Utviklings- og tilretteleggingsmidlene (UTL) er fra 01.01.2020 overført fra Fylkesmannen til Fylkeskommunen.

For prosjekter som er innvilget før 31.12.2019 vil delutbetalinger, sluttutbetalingen og rapporteringen skje via fylkeskommunen.

Søker sender da sluttrapport/delrapport og utbetalingsanmodning til Trøndelag fylkeskommune via postmottak.

 

UTL-midlene blir til RT-midler

Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler) blir det nye navnet på midlene som nå er flyttet over til Fylkeskommunen. Det er også utarbeidet en ny forskrift «Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling,rekruttering og kompetanseheving i landbruket»

Søknadskjema finner du på Regional forvaltning, se link i høyre marg, de siste ordninger innen..


Publisert 18.11.2019

Alt for melka!

Viktig å opprettholde melkeproduksjon i hele Trøndelag


Publisert 26.04.2019

Landbruk21 har vært en drivkraft til økt innovasjon

Landbruk21 har gjennom tre prosjektår (2016-2018) høstet erfaringer med å bidra til å øke innovasjonskrafta i det trønderske jordbruket. Landbruksnæringa og det offentlige landbrukspartnerskapet har stått bak arbeidet. Fylkesmannen har konkret bidratt med arbeidsinnsats i innovasjonssatsinga, som en del av avdelingas utviklingsoppdrag. Prosjektet avsluttes i dagens form, men det arbeides med en videreføring av arbeidsformen gjennom et samspill mellom flere aktører. Evalueringen har vist at jordbruket i hele verdikjeden har behov for en regional kobler og initiativtaker for å få kraft i innovasjonsarbeidet.


Publisert 13.03.2019

Mat på Mære 2019 – med SMAK som hovedtema

Hvordan skal man «forstå» smak? Hvordan kan vi spore det tilbake til råvarenes opprinnelse, med den smaken og historien det enkelte produkt har?


Publisert 22.01.2019

Mat på Mære 2019

Hva betyr råvarene for den unike smaken og kvaliteten på lokalmaten? Terroir er hovedtema når fagdagene for lokalmat - Mat på Mære- går av stabelen 11.-14.februar 2019.


Publisert 08.05.2018

Mat i grønt reiseliv, det satses i Namdalen

Nettverksbygging og faglig påfyll har stått sentralt når Midtre Namdal samkommune, enhet for landbruk og miljø, har gjennomført et tre-årig prosjekt «Mat i grønt reiseliv» i perioden 2014-2017. Prosjektet ble finansiert gjennom fylkesmannens UTL-midler (ca 30%), egne midler og egeninnsats.