Akvakultur

Foto: May Brit Myrholt Gorseth / Statsforvalteren i Trøndelag.
Oppdatert 22.01.2024

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplassar og verdiar. Noreg har oppdrett av laks, regnbogeaure og andre artar langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringa er avhengig av at belastninga på miljøet vert halden innanfor akseptable rammer. 

Statsforvaltarens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konfliktar knytt til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvaltarens vurdering. Eit vilkår for å få løyve til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utsleppsløyve etter forureiningslova. Det er Statsforvaltaren som gir slike utsleppsløyve. Det blir også stilt krav til avfallshandtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturløyve. Fylkeskommunen tek den endelege avgjerda, og gir løyve til å drive fiskeoppdrett.

Vis meir

Akvakultur er en viktig næring i Trøndelag som skaper mat, arbeidsplasser og verdier. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Statsforvalteren følger opp næringen gjennom forskrift, tillatelser, miljøundersøkelser og tilsyn.

Hva er akvakultur

Akvakultur omfatter oppdrett og dyrking av alle slags organismer i vann, som for eksempel laks, regnbueørret, torsk, blåskjell og tare. 

Forskjellige former for akvakultur: 

Landbaserte anlegg: 

Stamfisk og rogn: Noen anlegg produserer stamfisk. Stamfisk er kjønnsmoden fisk med rogn og melke, som blir brukt til nye generasjoner av fisk. 
 
Settefisk: Samlebetegnelse for oppdrett av ungfisk.  

Smolt: En ungfisk som har smoltifisert seg. Smoltifisering er en metamorfose der laksen skal forberede seg til livet i havet både på utsiden (skifter farge) og på innsiden (tilpasses saltvann). 
Matfisk på land: Anlegg der man ofte har hele produksjonssyklusen på land, egg, smolt, matfisk.

Anlegg i sjø:

Matfisk og stamfisk i sjø: Settefisk settes i nøter/merd i sjøen og fôres opp til matfisk eller stamfisk.

Dyrking av blåskjell og tare: Her i Norge dyrkes tare og blåskjell i hengekulturer som består av et bøyestrekke med horisontale tauverk som holdes oppe av bøyer. 

Akvakultur i Trøndelag

Trøndelag er et stort akvakulturfylke og har en kyststrekning som er godt egnet til akvakultur. 
 
I Trøndelag har vi oppdrett av laks, regnbueørret, torsk, kveite og rensefisk. I tillegg dyrkes blåskjell og tare.  
 
Laks er Trøndelags viktigste eksportvare med salg av slaktet laks i 2022 på 311 492 tonn. Dette utgjør 20% av den norske oppdrettsproduksjonen. (ref: Trøndelag Fylkeskommune).
 
I Trøndelag har vi 233 akvakulturlokaliteter i sjø (2024) og 53 lokaliteter på land (akvakulturregisteret). 
 
Oversikt over lokaliteter som er omsøkt og eksisterer finner du her på hjemmesiden til Fiskeridirektoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.05.2024

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø ble vedtatt 2. februar 2024. Det nye regelverket innebærer at oppdrettsnæringen som ny hovedregel går bort fra individuelle utslippstillatelser og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning.