Følger opp over 950 virksomheter

Forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren i Trøndelag følger opp over 30 bransjer og 950 virksomheter, blant annet gjennom tilsyn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2021

En del av virksomhetene har egne utslippstillatelser, mens andre er forskriftsregulerte. En del av de som er forskriftregulerte må melde fra til Statsforvalteren, som vurderer om de trenger egen tillatelse eller om kravene i forskriften er tilstrekkelig.

I Trøndelag er det ca. 950 aktører innenfor de rundt 30 bransjene som vi skal følge opp, også gjennom tilsyn. Seksjonsleder Marit Lorvik (bildet) i Klima- og miljøavdelingen sier tilsynsarbeidet blant annet er risikobasert, samt at vi også utfører tilsyn etter tips.

Bilde av Marit Lorvik

Vi har en forurensingsdatabase hvor aktuelle tilsynsobjekter plukkes ut hvert år. Hvem som får tilsyn er avhengig av blant annet risiko og når vi sist utførte tilsyn, sier Lorvik.

I tillegg gjennomføres det årlige nasjonale tilsynsaksjoner. I år har vi hatt tilsyn på produksjon av fiskemel og fiskeolje, samt at det nå pågår en tilsynsaksjon på avløp i kommunene.

Mange av de som skal starte med en virksomhet innenfor de områdene vi er myndighet på, må søke om tillatelse. Vi har egne søknadsskjema på hjemmesiden for flere av disse. I tillegg må aktiviteten være i tråd med gjeldende planer i kommunen, sier Marit Lorvik.

Dette systemet reguleres av forurensingsforskriften og forurensningsloven. Det er krav til hva en søknad skal inneholde, og rutiner for høring hos berørte parter, kommuner og andre offentlige myndigheter.

Det er selve søknaden, innkomne høringsuttalelser, kommunal behandling, veiledere, lover og regler samt EU-direktiv som legges til grunn for vår behandling, sier Lorvik.

I motsetning til annen saksbehandling hos Statsforvalteren, er vi forpliktet til å ta gebyr for arbeidet med tillatelser og tilsyn på forurensingsområdet.

Det er et eget kapittel i forurensningsforskriften som regulerer dette, og det er tidsbruken vår som legges til grunn for valg av gebyrstørrelse. Gebyrene går til å dekke utgiftene vi har med arbeid med tillatelser og tilsyn, avslutter Lorvik.

Det er Miljødirektoratet som står for selve faktureringen. I år har aktiviteten på dette området en omsetning på 4,3 millioner hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Faktaboks

 • Akvakulturanlegg på land 44
 • Akvakulturanlegg i sjø 226
 • Avfallsanlegg 110
 • Gjenbrukstorg 33
 • Deponi 57
 • Forbrenningsanlegg 20
 • Behandling av farlig avfall 4
 • Gjenvinning av metall 8
 • Avløpsanlegg 13
 • Tillatelse dumping 18
 • Tillatelser mudring/utfylling 57
 • Asfaltverk 11
 • Brannøvingsplasser 13
 • Pukkverk 83
 • Næringsmiddelindustri 37
 • Fiskeforedling 23
 • Fôrproduksjon 18
 • Flyplasser 5
 • Kjemisk industri og overflatebehandling 17
 • Krematorier 3
 • Skipsverft og mekanisk overflatebehandling 16
 • Betong- og steinindustri 37
 • Vaskeri/renseri 13
 • Notvaskeri 3
 • Plast- og glassfiberindustri 15
 • Midlertidig anleggsvirsksomhet 46
 • Diverse 25

  Totalt antall anlegg 955