Meldeplikt til Statsforvalteren for virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften

Meldeplikt gjelder for asfaltverk, produksjon av pukk, grus, sand og singel (knuseverk og siktestasjoner), fiskeforedling, forbrenningsanlegg for rene brensler, kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling og mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft) og produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. 

Det er altså meldeplikt til Statsforvalteren for alle virksomhetene som er omfattet av forurensningsforskriften kap. 24, 26-30 og 33.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2021

Meldeplikt
I god tid før et asfaltverk, knuseverk, siktestasjon, fiskeforedling (> 49 tonn råstoff pr. år), forbrenningsanlegg for rene brensler (nominell tilført termisk effekt fra 1 og inntil 50 MW), kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling eller mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft) eller produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer starter opp, eller det foretas endringer/utvidelser av en virksomhet, skal den ansvarlige sende melding til Statsforvalteren med opplysninger om virksomheten.

Meldingen skal omfatte opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante. Pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nabo må legge en støyvurdering med meldingen. Meldingen skal vedlegges dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle endelige planer etter plan- og bygningsloven. Meldeplikt om oppstart gjelder likevel ikke for anlegg som var i drift før ikrafttredelse av forurensningsforskriften kapittel 24 eller 26-30 (1. januar 2010), med mindre det er foretatt endringer/utvidelser. For kap. 33 (betongverk) skal det sendes inn melding for eksisterende virksomhet innen ett år etter at dette kapittelet trer i kraft.

Formålet
Formålet med meldeplikten er at Statsforvalteren skal kunne vurdere hvorvidt virksomheten trenger særskilt regulering, utover kravene i forurensningsforskriften. Virksomheter som ikke sender inn melding før oppstart driver ulovlig. Endringer i driften det skal meldes fra om er endringer som kan føre til forurensning utover forskriftskravene, og som kan utløse krav om egen tillatelse etter forurensningsloven, for eksempel produksjonsøkning, jordproduksjon/komposteringsanlegg, betongproduksjon, brannøvinger, mottak og lagring av masser, utvidet driftstid, utvidelse av anleggsområdet eller andre endringer som har, eller kan ha miljømessig betydning for omgivelsene. Det skal også meldes fra om nedleggelse eller driftsstans i lengre perioder. Ved melding om endringer i driften, er det ikke alltid praktisk eller nødvendig å sende inn skjema.

 

Meldeskjema finnes på våre nettsider under skjema og tjenester - miljø og klima, og sendes til sftlpost@statsforvalteren.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.