Mangler i databasen for grunnforurensning

Foto: Per Antonsen, Miljødirektoratet

Over halvparten av kommunene i Trøndelag har mangelfull oppdaterting og ser ikke ut til å bruke databasen over grunnforurensning. I tillegg er det noen kommuner som heller ikke har lokal administrator. Det viser Statsforvalterens gjennomgang av databasen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.09.2021

Statsforvalteren har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å identifisere og følge opp kommuner i eget fylke uten brukere og/eller liten aktivitet i fagsystemet Grunnforurensning. Dette som grunnlag for videre iverksetting av tiltak framover. Målet er å øke kommunenes kompetanse på forurenset grunn og fagsystemet Grunnforurensning.

Om fagsystemet Grunnforurensning og kommunens plikt

Grunnforurensning er et fagsystem med informasjon om hvor det er mistanke om, eller påvist forurensning i grunnen i Norge. Systemet administreres av Miljødirektoratet og er tilgjengelig på nettsiden: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/. Forurensningsmyndighetene skal legge inn opplysninger om forurenset grunn i dette nasjonale fagsystemet (jf. matrikkelforskriften § 61). Siden informasjonen i Grunnforurensning overføres til matrikkelen, er det svært viktig at informasjonen som ligger der er så korrekt som mulig.

Grunnforurensning er det viktigste verktøyet forurensningsmyndighetene har for å følge opp disse forpliktelsene og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon om forurenset grunn til næringsliv, kommunene selv og allmennheten. For at fagsystemet skal virke optimalt, og at alle skal få den informasjonen de har krav på, forutsetter det aktivitet og oppfølging fra alle miljømyndigheter som jobber med forurenset grunn. I hver kommune skal det være en bruker med rollen lokal administrator, for å følge opp dette har Statsforvalteren sendt brev til kommunene 16.03.2021 og 28.04.2021.

Regelverk

Kommunen er myndighet etter kapittel 2 i forurensningsforskriften som gjelder opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. I forurensingsforskriften § 2-9 er det stilt krav til kommunens registreringer i databasen:

«Kommunen skal etter nærmere retningslinjer fra Miljødirektoratet sørge for rapportering av data til databasen Grunnforurensning som er etablert av Miljødirektoratet. Tiltakshaver skal gi kommunen opplysninger som er nødvendige for denne rapporteringa. Kommunen kan gi bestemmelser om krav til tiltakshavers rapportering.»

Grunnforurensning er koblet opp mot Matrikkelsystemet, Norges offisielle register over fast eiendom. I matrikkelloven og tilhørende forskrift § 61. del 1 er forurensningsmyndigheten pålagt å overføre oppdaterte data om forurenset grunn til matrikkelen. Kommunen skal være kjent med innholdet i databasen, og registrere all kjent og ny informasjon om grunnforurensning i kommunen fortløpende. Dette gjelder både for de lokalitetene som allerede er registrert, og eventuelle nye lokaliteter med mistanke om forurensning.

Kommunen er pliktig til å registrere alle saker som behandles etter kapittel 2 i forurensningsforskriften i Grunnforurensning. Kommunen har mye lokalkunnskap om forurensningssituasjonen i egen kommune. Vi oppfordrer derfor også kommunene til å registrere område/eiendommer med mistanke om eller påvist forurensning selv om forurensningen ikke knytter seg til en kapittel 2-sak. Mer tilgjengelig informasjon i databasen kan øke andelen saker som fanges opp ved arbeid i forurenset, privat grunn som ikke er omfattet av søknadsplikten i plan- og bygningslovens § 20-1.

Dersom alle gjør pliktene sine med registrering, vedlikehold og oppdateringer i Grunnforurensning, vil databasen i enda større grad enn i dag, fungere som en god informasjonskilde om forurensning i grunnen. Dette er svært viktig informasjon for blant annet grunneier, kjøper og selger av eiendom.

Oppsummering etter kommunetilsyn 2018-2019 om Grunnforurensning

I 2018-2019 ble det gjennomført kommunetilsyn med temaet grunnforurensning i hele landet. Mer enn halvparten av de kontrollerte kommunene har mangelfull oppdatering av databasen Grunnforurensning. 15 av 27 (60 %) av de kontrollerte kommunene oppdaterer ikke databasen med opplysninger om nye lokaliteter, eller gjennomfører undersøkelser i forbindelse med bygge- og gravesaker. Like stor andel av kommunene har også mangelfulle rutiner for håndtering av byggesaker med forurenset grunn. 7 av de kontrollerte kommunene har ikke kjennskap til databasen og veiledninger til denne. En tredjedel av de kontrollerte kommunene gjennomfører ikke kontroll av sluttrapporter eller besøkstilsyn på byggeplasser med forurenset grunn.

Vi oppfordrer alle kommuner i fylket til å ta kurs i Grunnforurensning

Resultatet fra kommunetilsynet på forurenset grunn i 2018-2019 viser at det fortsatt er flere kommuner som mangler kunnskap om bruk av Grunnforurensning, og som ikke følger opp pliktene sine i henhold til kravene i forurensningsforskriften. Derfor oppfordrer vi alle saksbehandlere som jobber med forurenset grunn til å ta kurset (webinar) som ble utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland i 2019. Kurset er gratis tilgjengelig for alle via lenken i menyen til høyre. Kurset er i underkant av en time langt og fungerer best i Chrome.

For å kunne gjøre oppgavene som er lagt inn i kurset, må du ha ein bruker i test-fagsystemet for Grunnforurensning: https://grunnforurensningtest.miljodirektoratet.no/. Det får du ved å sende e-post til grunnforurensning@miljodir.no og be om det.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller uklarheter.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.