Tilsynsaksjon med mudre-/dumpe/utfyllingsprosjekter 2023 – oppsummering av resultatene

Miljøforvaltningens landsdekkende tilsynsaksjon med mudring og utfylling i sjøen viste få alvorlige brudd, men mange mangler i skriftlige rutiner.

Publisert 26.02.2024

Bakgrunnen for aksjonen
Det er stor aktivitet med forskjellige mudre-, dumpe- og utfyllingssaker i sjø og vassdrag (MDU-prosjekter). Sakene varierer i omfang fra små mudringstiltak ved en privat brygge, farledsutdypingstiltak i en skipslei, til utfylling med flere tusen kubikkmeter masser for å vinne nytt landareal. Det er med andre ord et bredt spenn av ansvarlige som gjennomfører slike tiltak, alt fra kommuner, kommunale havner, Kystverket, en eller flere privatpersoner og store industriforetak. Som følge av mange pågående samferdselsprosjekter, samt mye aktivitet i strandsonen, har statsforvalteren gitt mange tillatelser til MDU-tiltak. Det er viktig å sikre at tiltakshaverne har best mulig kunnskap om miljøhensyn og myndighetenes krav, og at disse følges.

Miljøpåvirkning
MDU-prosjekter kan påvirke økosystemet langs kysten negativt ved blant annet å ødelegge eller fragmentere viktige oppvekst- og beiteområder for viktige økosystemarter, sårbare/truede arter eller arter som er en viktig ressurs for befolkningen. Prosjektene kan medføre spredning av forurensning ved partikler og miljøgifter i sedimentene. Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk og bunndyr kan bli nedslammet av partikler, og partikler kan skade gjeller på fisk. Dette er spesielt et problem ved utfylling med utsprengte masser der partiklene har skarpe kanter. Utfylling av sprengstein kan også medføre avrenning av nitrogen som kan være skadelig for fisk. Masser brukt til utfylling kan inneholde plastavfall som for eksempel armeringsfibre eller sprengtråd. Plast brytes i liten grad ned i marine og ferkvanns miljø, men fragmenteres over tid til svært små plastpartikler. Organismer kan forveksle plast med mat, og fragmenterte små plastpartikler kan trenge inn i organismenes celler og påvirke dem negativt. Sprengning og anleggsarbeid er også kilder til undervannsstøy. Dette er en form for impulsstøy med høy energi som kan gi fysiske skader og stressreaksjoner hos dyr.

Målet med aksjonen
Hensikten med aksjonen var å kontrollere om tiltakshavere/entreprenører overholder de rammene og vilkårene som er gitt i tillatelsene, og bidra til å styrke og utvikle deres kunnskap og kompetanse om ytre miljø som påvirkes av slike tiltak. Aksjonen skulle også gi grunnlag for å vurdere behovet for tettere oppfølging av MDU-prosjekter i årene framover, samt gi forurensningsmyndigheten informasjon om nåværende praksis er god nok/tilfredsstillende. Miljømyndighetene vurderer muligheten for å lage en forskrift for mindre mudre- og dumpetiltak. Tilsynsaksjonen i 2023 gir et godt kunnskapsgrunnlag i dette arbeidet

Resultater fra aksjonen og oppfølging
På landsbasis ble det kontrollert 33 MDU-prosjekter. Resultatene viste at 18 av de 33 kontrollerte prosjektene hadde brudd på kravene i regelverket, flest i mudringsprosjekter. Hoveddelen av bruddene var mangler i rutiner, miljørisikovurderinger, overvåking og målinger.

Det var mange brudd på krav etter internkontrollforskriften om miljørisikovurderinger og skriftlige rutiner. Miljørisikovurderinger og rutiner er viktige for å få oversikt over hvilken miljøpåvirkning prosjektene har på omgivelsene, og for å hindre forurensning. Det ble også funnet flere brudd på vilkår om overvåking og målinger. Dette omfatter måleprogram med beskrivelse av målingene, gjennomføring av målinger og hvordan måleresultatene er fulgt opp og rapportert internt og til statsforvalteren.

De ansvarlige for prosjektene hvor det ble påvist brudd på kravene i regelverket, må rette bruddene. Statsforvalterne vil følge opp at dette blir gjort, veilede om regelverket og gjennomføreoppfølgende tilsyn der det er aktuelt.

I Trøndelag ble det av ulike årsaker, bare gjennomført et tilsyn i aksjonen. Det ble også ved dette prosjektet påvist tilsvarende brudd på regelverket som nevnt over. Disse bruddene har blitt rettet.

Du kan lese mer om aksjonen og resultatene i rapporten som ligger vedlagt og på hjemmesiden til Miljødirektoratet Mudring og utfylling i sjøen må få bedre rutiner - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Oppsummering av resultatene fra kontrollaksjonen
Mudring og utfylling i sjøen må få bedre rutiner - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Informasjon om kontrollaksjonen i 2023
Kontrollerer mudring og utfylling i sjøen - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.