Midt-Norsk Havbruk får avslag på søknad

Sklinna har en av verdens største toppskarv-kolonier og er et viktig hekkeområde for sjøfugl.
Sklinna har en av verdens største toppskarv-kolonier og er et viktig hekkeområde for sjøfugl. Foto: Ingrid Bjørklund / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag har avslått søknaden fra Midt-Norsk Havbruk om tillatelse for oppstart av matfiskproduksjon ved Storbrakan i Leka kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2021, Sist endret 07.04.2021

Midt-Norsk Havbruk AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for matfiskproduksjon med en maksimalt tillatt biomasse på 3120 tonn.

Det aktuelle området

Den planlagte lokaliteten ligger nært Sklinna naturreservat som ble opprettet i 2003, og som senere har fått status som Ramsarområde.

Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien mellom Runde og Røst og er Midt‐Norges viktigste sjøfuglkoloni. Sklinna er regional, nasjonal og delvis internasjonal viktig område for mange hekkende sjøfuglarter. Flere av artene som hekker i området står oppført på lista over truede arter (rødlista).

I januar i år fikk Statsforvalteren i oppdrag å starte en prosess med supplerende vern i Trøndelag. I oppdraget er det presisert at utredelse av området i tilknytning til Sklinna naturreservat skal prioriteres. Det omsøkte anlegget ligger innenfor området foreslått til supplerende vern. 

Statsforvalterens vurdering

I søknaden fra Midt-Norsk Havbruk går det frem at selskapet har behov for en ny lokalitet på grunn av selskapets økte biomasse, og på grunn av et pågående utviklingsprosjekt. Selskapet ønsker å bruke lokaliteten som en påvekstlokalitet for stor smolt.

Statsforvalteren har ut fra en samfunnsmessig totalvurdering vurdert det slik at det er tungtveiende hensyn som taler mot å tillate oppstart av matfiskproduksjon på denne lokaliteten.

-Av hensyn til det nasjonalt- og internasjonalt viktige naturmangfoldet på Sklinna, mener vi at ulempene med en forringelse av områdets økologiske funksjon for en rekke sjøfugl, overstiger den samfunnsmessige nytteverdien av at Midt-Norsk Havbruk AS får tilgang til denne lokaliteten. Vi har i vår avgjørelse også lagt vekt på at det er forurensningsmessige ulemper med tiltaket da det er en risiko for at miljøtilstanden i dypområdene ved anlegget kan bli forringet, sier direktør Bjørnar Wiseth ved Klima- og miljøavdelingen.

Etter en samlet vurdering har derfor Statsforvalteren kommet til at søknaden om etablering på lokaliteten Storbrakan avslås.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.