Fiskeforvaltning

Oppdatert 14.02.2024

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.03.2024

Forbud mot fiske i Driva

Det er grunneierlaget som har ansvaret for å drive oppsyn, men vi er avhengig av at alle følger med. Det er viktig at alle tilfeller av ulovlig fiske rapporteres på Miljødirektoratets tipsside. På denne måten får vi et bilde på presset på vassdraget og kan vurdere å ha en felles kampanje med grunneierlag, Statsforvalter og Statens naturoppsyn. 


Publisert 13.12.2022

Laksefiske - Driva på høyde med Gaula?

Ja, du leste riktig. Driva har trolig vært der før, og det pågår nå et STORT arbeid som kan bringe elva på topp blant midt-norske elver i fangst av laks og sjøørret.


Publisert 12.12.2022

Nedsenking av garn i fritidsfiske i sjø og regler for fiske etter laksefisk ved utløp av vassdrag - høring av ny forskrift for Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør høring av «forskrift om utvidet påbud om nedsenkning av garn og om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk. Gjeldende regler for Nord- og Sør-Trøndelag skal erstattes.


Publisert 21.10.2022

Funn av død laks i Homla

Statsforvalteren undersøker i samarbeid med flere aktører hva som kan ha ført til laksedød i Homla.


Publisert 04.07.2022

Mistenker at gjedda har spredt seg til Snåsavatnet

Statsforvalteren mottok mandag formiddag melding om at det er observert gjedde i Snåsavatnet. - En potensiell katastrofe dersom observasjonen skulle stemme, sier klima og miljødirektør Line Lund Fjellvær.


Publisert 02.03.2022

Restaurerer lakseelva Gaula

Den siste tiden er det gjennomført omfattende arbeid med naturrestaurering av Gaula. Målet er å gjenopprette og forbedre tilstanden i økosystemet, slik at gyteforholdene for laksen blir bedre.


Publisert 07.07.2021, Sist endret 15.12.2022

Pukkellaksen kommer!

Pukkellaks ble registrert flere steder i Trøndelag i 2021, både i sjøen og i flere elver. Vi forventer et økt innsig av pukkellaks sesongen 2023. Vi ber fiskere og rettighetshavere om å rapportere om fangst av pukkellaks. Det er viktig for å bruke tilgjengelige ressurser for tiltak på riktig måte.


Publisert 23.03.2021

Nye regler for laksefiske i Trøndelag

Endringene i regelverket gjøres for å beskytte sårbare bestander av villaks mot overbeskatning. Slik sikres grunnlaget for et høstbart overskudd i framtida ifølge Miljødirektoratet, som har satt reglene.


Publisert 15.10.2020

Regler for laksefisket 2021-2025

Høringsuttalelser om regler for laksefisket i Trøndelag for kommende år er oppsummert og sendt Miljødirektoratet. 


Publisert 04.09.2020

Fiske etter rømt oppdrettsfisk i Trøndelag

Etter flere store rømminger av oppdrettslaks åpner Fylkesmannen i Trøndelag opp for fiske etter rømt oppdrettslaks i samråd med Fiskeridirektoratet.