Utvidelser av Knutshø og Drivdalen landskapsvernområder

Ryphusan i Vinstradalen. Foto Steinar Johansen

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppdrag å avklare om det er lokal aksept for å starte arbeidet med å utrede utvidelse av Knutshø landskapsvernområde og Drivdalen landskapsvernområde.

Publisert 06.05.2024

Statsforvalteren har sendt ut brev til Oppdal kommune der vi ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å starte opp en prosess med sikte på utvidelse av Knutshø og Drivdalen landskapsvernområder. Dette er i praksis et ja eller nei til å innhente kunnskap slik at eventuelle konsekvenser med utvidelse kan utredes. Det skal være lokal aksept fra kommunen for at eventuelle nye verneprosesser for utvidelse av landskapsvernområder skal startes opp. 

Prinsippet om lokal aksept gjelder for alle steg i prosessen, og kommunen kan fortsatt si nei til utvidelse etter at saken er utredet og har vært på offentlig høring. Hvis det ikke er lokal aksept for utvidelse vil områdene forbli landskapsvernområder med dagens vernegrenser og verneforskrifter. Vi ber kommunen gi tilbakemelding innen 1. november 2024.

Hvis Oppdal kommune er positive til at utvidelse av Drivdalen landskapsvernområde kan utredes, vil det være aktuelt fra Statsforvalterens side å foreslå sammenslåing av de tre landskapsvernområdene Drivdalen, Kongsvoll og Hjerkinn. Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsområder ble opprette i 1974, og er formelt tre forskjellige landskapsvernområder med felles verneforskrift. Vi ønsker derfor tilbakemelding på om Oppdal kommune er positive til en slik sammenslåing, forutsatt at det er lokal aksept for utvidelse av Drivdalen landskapsvernområde.

Statsforvalteren i Trøndelag (SFTL) har fått i oppdrag å avklare om det er lokal aksept for å starte arbeidet med å utrede utvidelse av Knutshø landskapsvernområde og Drivdalen landskapsvernområde. Oppdraget er en del av Statsforvalternes oppdrag knyttet til «Bevaring av verdifull natur – nasjonalpark». I dette oppdraget ligger det flere mulige alternativer, der 0-alternativet er at det ikke blir noen endringer og at dagens vernegrenser og verneforskrift består. Dere kan lese mer om oppdraget her.

Ber om tilbakemelding

Oppdal kommune

Statsforvalterne ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess for:

 • Utvidelse av Knutshø landskapsvernområde for et eller begge av disse delområder:
  • Vinstradalen (23 390 daa)
   • Alternativt som eget landskapsvernområde
  • Unndalssætrin (343 daa)
 • Utvidelse av Drivdalen landskapsvernområde med dette delområdet:
  • Drivstua (16 416 daa)
  • Hvis det er lokal aksept for utvidelse av Drivdalen landskapsvernområde er kommunen positiv til at sammenslåing av de tre landskapsvernområdene Drivdalen, Kongsvoll og Hjerkinn utredes?

Avgrensningene i vedlagt kartskisse for utvidelsesområdene er å anse som arbeidsgrenser.

Det vil bli gjennomført et felles informasjonsmøte på Teams for alle kommuner som er berørt av oppdraget onsdag 5. juni 2024 fra kl. 12:00. Møte er åpent for alle i kommunene, både personer fra administrasjonen og politikere. Vi ber om at politikerne i kommunestyret og formannskapet blir orientert om møtet. Påmelding ved å sende e-post til inge.hafstad@statsforvalteren.no innen utgangen av tirsdag den 4. juni. Invitasjon med lenke til Teams-møte sendes ut til påmeldte deltagere.

Det er gjennomført et dialogmøte med regionale/lokale nærings-, verne- og friluftsorganisasjoner. Dette møte var også åpent for kommunen. Det vil også bli gjennomført dialogmøte med grunneierne for Knutshø (grunneierne i Oppdal kommune) og Drivdalen landskapsvernområder i kinosalen på Oppdal Kulturhus torsdag den 30. mai 2024 kl. 18:00.

Statsforvalteren stiller seg også disponibel for kommunen og deltar gjerne med informasjon på møter på alle nivå, både politisk og administrativt. Ta kontakt med Inge Hafstad dersom dere ønsker møter utover det som allerede er planlagt.

Statsforvalteren ber om tilbakemelding fra kommunen på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess med eventuell utvidelse av landskapsvern-områdene innen 1. november 2024. Vi ber om at saken legges frem for kommunestyret i kommunen.

Vi oppfordrer kommunene til å ha en bred involvering av grunneiere, lokale nærings- og verneorganisasjoner, beitelag o.l. i forkant av politisk behandling.

Finn ut om de foreslåtte utvidelsene berører din eiendom

Vi har laget en GeoJson-fil (UtvidelseKnutshoDrivdalen.geojson) som viser alle foreslåtte utvidelser av Knutshø og Drivdalen, og som ligger tilgjengelig på høyre side av denne nyhetssaken. Ved å lagre filen lokalt på din PC kan den enkelt dras inn i Gårdskart eller Kilden. Følg veiledningen som du også finner på høyre side. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.