Tilrådning - bevaring av verdifull natur - nasjonalpark

Blåfjella - foto: Kjartan Trana

Statsforvalteren har sendt over vår tilrådning til Miljødirektoratet for videre oppfølging av oppdrag knyttet til bevaring av verdifull natur - nasjonalpark. Vi anbefaler blant annet at det startes opp en prosess med utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Publisert 10.01.2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i 2023 startet arbeidet med oppdraget fra Miljødirektoratet på «Bevaring av verdifull natur – nasjonalpark. Oppdraget har i første omgang gått ut på å avklare med berørte kommuner om det er lokal aksept for verneforslag for aktuelle områder for bevaring av verdifull natur i form av nasjonalparker. Dere kan lese mer om oppdraget her.

Statsforvalteren har i 2023 gjennomført en omfattende prosess opp mot kommunene, berørte grunneiere, brukerinteresser og rettighetshavere. Det er gjennomført informasjonsmøter på Teams, åpne fysiske dialogmøter og dialogmøter med reindrift. Det er gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt, reinsamelag og med Sametinget. Prosessen er beskrevet i tilrådningen.

Statsforvalteren i Trøndelag anbefaler ovenfor Miljødirektoratet at det startes opp verneplanprosess med sikte på:

 • Utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark på Lifjellet i Lierne kommune
 • Endring av verneform uten utvidelse av vernet areal - innlemmelse av følgende naturreservat inn i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark:
  • Arvasslia
  • Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke
  • Holden
  • Storfloa
  • Gaundalsmyra
 • Utvidelse av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark på i Selbu kommune
 • Innlemme Grøvelsjøen naturreservat i Engerdal kommune inn i Femundsmarka nasjonalpark
 • Grensejustering i Lierne/Lijre nasjonalpark slik at hytte Kaldalveien 418 blir liggende utenfor nasjonalparken

Statsforvalteren i Trøndelag anbefaler ovenfor Miljødirektoratet at det ikke startes opp verneplanprosess med sikte på:

Endre verneform til nasjonalpark uten utvidelse av vernet areal

 • Sammenslåing av
  • Sylan landskapsvernområde
  • Sankkjølen naturreservat
  • Rangeldalen naturreservat
 • Til Sylan nasjonalpark
 • Å utvide Femundsmarka nasjonalpark i Røros kommune
 • Innlemme den delen av Sanddøldalen naturreservat som ligger i Lierne kommune inn i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark
 • Mindre grensejusteringer slik at fire hytter på øst- og nordsiden av Skjækervatnet havner i Skjækra landskapsvernområde og ikke i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark som i dag
 • Justere grensen ved Langvasshytta slik at hytta kommer utenfor Arvaslia naturreservat, eller Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark hvis naturreservatet innlemmes i nasjonalparken
 • Mindre grensejusteringer av vernegrensen for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark ved Gjefsjø fjellgård

Hele tilrådningen fra Statsforvalteren i Trøndelag finner dere her.

I 2024 vil Statsforvalteren, etter at vi har fått tilbakemelding fra Miljødirektoratet på vår tilrådning, starte verneplanprosesser for de områdene der prosessen i 2023 har avklart at det er lokal aksept for bevaring av verdifull natur – nasjonalpark.

Vi vil videre starte arbeidet med å avklare om det er lokal aksept for forslagene om endring av verneform for hele eller deler av Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsvernområde til nasjonalpark. Dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Vi vil også avklare om det er lokal aksept for utvidelse av Knutshø landskapsvernområde og Drivdalen landskapsvernområde i Oppdal kommune.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.