Ferdigstilte forvaltningsplaner for Kongrosletta og Guselva naturreservater

Kongrosletta naturreservat i Stjørdal kommune og Guselva naturreservat i Lierne kommune har nå fått egne forvaltningsplaner.

Publisert 14.07.2023

Hva er en forvaltningsplan?

En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Forvaltningsplanene er tilgjengelig digitalt, og kan leses og lastes ned via lenkene i høyre kolonne. Ta kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag hvis du har ønske om å få tilsendt en papirkopi.

Prosessen

Kongrosletta naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon den 23. juni 2021. Det ble meldt oppstart av forvaltningsplanarbeidet samtidig med vernevedtaket, og en påminnelse med utvidet innspillsfrist ble sendt ut den 30. september 2021. Det praktiske arbeidet med forvaltningsplanen ble startet opp februar 2022. Det ble avholdt konsultasjon med reindrifta 29. juni 2022. Forvaltningsplanen ble sendt på høring 3. august 2022, med høringsfrist 9. oktober 2022, og ferdigstilt juli 2023.

Guselva naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon 11. desember 2015. Det ble meldt oppstart av forvaltningsplanarbeidet samtidig med vernevedtaket i 2015, og det praktiske arbeidet med forvaltningsplanen startet opp i oktober 2018 og gjenopptatt i 2022. Det er ikke avholdt konsultasjon med samiske interesser, herunder reindrift, da det ikke ble fremmet krav om konsultasjon innen angitt frist. Utkast til forvaltningsplanen ble sendt på høring 3. mars 2023, med frist for innspill 30. april 2023.

Forvaltningsplanene er utarbeidet av Statsforvalteren i Trøndelag.

Om verneområdene

Kongrosletta naturreservat

Kongrosletta naturreservat befinner seg i Stjørdal kommune, og ble vernet i 2021. Naturreservatet dekker et areal på 11 196 dekar. Formålet med vernet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel, stedvis rik, granskog med høgstaudegranskog og kalkgranskog. Videre er formålet å bevare sjelden, sårbar og truet natur som rikmyr og slåttemyr. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Guselva naturreservat

Guselva naturreservat befinner seg i Lierne kommune, og ble vernet i 2015. Naturreservatet dekker et areal på om lag 726 dekar. Formålet med vernet er å sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser, har området særlig betydning for biologisk mangfold knyttet til truet og sjelden natur som urskoglignende granskog, bekkekløft og høgstaudeskog, samt arter knyttet til disse naturtyper. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.