Forvaltningsplan for Guselva naturreservat på høring

Guselva naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Guselva naturreservat i Lierne kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring, men høringsfrist 30. april 2023.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.03.2023

Om verneområdet

Guselva naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 11. desember 2015. Naturreservatet dekker et areal på om lag 726 dekar. Formålet med vernet er å sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser, har området særlig betydning for biologisk mangfold knyttet til truet og sjelden natur som urskoglignende granskog, bekkekløft og høgstaudeskog, samt arter knyttet til disse naturtyper. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.


Formålet med forvaltningsplaner og rammer for arbeidet

Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en enhetlig forvaltning av verneområdene ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Formålet med forvaltningsplanen er å opprettholde og fremme verneformålet. Videre skal forvaltningsplanen også avklare forholdet til andre interesser i området. Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, da det er verneforskriften som setter bestemmelser for verneområdene.

Statsforvlateren presiserer at det kun er forvaltningsplanen for naturreservatet som er på høring. Verneforskriften for naturreservatet er vedtatt i kongelig resolusjon, og kan ikke endres på i denne sammenhengen.


Høring av forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen er utarbeidet digitalt og finnes på lenke i høyremargen. Dersom noen ønsker forvaltningsplanen i papirformat, ta gjerne kontakt.

Vi ønsker innspill til utkastet til forvaltningsplanen, både rettinger om dere finner feil, spørsmål om noe er uklart og tips til andre ting som burde vært nevnt. Eventuelle innspill til forvaltningsplanen sendes til Statsforvalteren i Trøndelag innen 30. april 2023.

Innspill bes sendt til Statsforvalteren i Trøndelag på e-post sftlpost@statsforvalteren.no. Som post sendes innspillet til: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.