Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir


27.01.2021

Går i dialog om mulig fremtidig vern

Miljødirektoratet ber Statsforvalteren i Trøndelag om å sette i gang arbeidet med supplerende vern i fylket. Dette som en del av en landsomfattende prosess, som startet i 2018.


24.06.2020

Vern av skogområdene Vargøylia og Bårvassåsen

Ved kongelig resolusjon av 23. juni 2020 ble Vargøylia naturreservat og Bårvassåsen naturreservat i Indre Fosen vedtatt vernet.


23.06.2020

Nye marine verneområder etablert

Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune ble i dag opprettet. I alt har regjeringen etablert ni nye verneområder i dag.


29.04.2020

Oppstart av forvaltningsplanarbeid for naturreservatene Røsheia, Skavdalen og Kammen og Kalddalen

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for Røsheia naturreservat, Skavdalen naturreservat og Kammen og Kalddalen naturreservat. Verneområdene ligger i Inderøy og Indre Fosen kommuner.  


16.03.2020

Kompetansedager for nye nasjonalpark- og verneområdestyrer

Fylkesmannen arrangerte kompetansedager for de nye nasjonalpark- og verneområdestyrene i sørdelen av Trøndelag 3. - 4. mars. Her finner dere alle presentasjonene. 


20.02.2020

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommune og andre berørte parter.


07.10.2019

Oppstart av forvaltningsplanarbeid for naturreservatene Langåskjølen og Kongsliin

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for Langåskjølen naturreservat og Kongsliin naturreservat. Verneområdene ligger nordvest for Selbussjøen i Klæbu kommune.  


06.09.2019

Restaurering av våtmark gir resultater

Større restaureringsprosjekt i Fitjan fuglefredningsområde, Selbu kommune ble sluttført i 2019.


30.08.2019

Ferdigstilte forvaltningsplaner for åtte fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem

Forvaltningsplaner for fuglefredningsområdene Vikanbukta, Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Bjørga, Vikaleiret, og Lundleiret, i henholdsvis Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune, er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter. 


05.07.2019

Folkemøter om marint vern i Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden gjennomført

Møtene ble holdt i Botngård 25.juni og på Brekstad 02.juli, og var informasjonsmøter angående verneforslag om Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden marine verneområde i Ørland og Bjugn kommuner.