Marin verneplan

Norges mål er å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Marint vern bidrar til at vi tar vare på representative, særegne, sårbare og truede undersjønaturtyper langs kysten og i territorial farvann.

Aichi-mål 11 under Konvensjonen om biologisk mangfold innebærer å sikre et effektivt og representativt vern av 10% av verdens kyst- og havområder. Det tilsvarende nasjonale målet er at "eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommende generasjoner" jf Prop. 1 S (2014-2015) for Klima- og miljødepartementet.

36 kandidatområder ble utvalgt av Rådgivende utvalg for marin verneplan. Utvalget var bredt sammensatt og ble nedsatt av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet i 2001. Utvalget gav sin endelige tilrådning i 2004. Utvalget vurderte at de 36 områdene tilsammen representerte et godt og balansert utvalg av undersjøisk natur langs kysten og skjærgården. Ved utvelgelsen ble særegenhet og representativitet sett i forhold til regioner og kyststrekninger vektlagt. Det ble også vektlagt at områdene skulle være lite påvirket og skulle kunne tjene som referanseområder for forskning og overvåkning. På landsbasis er formålet med planen å ta vare på marine verdier og marine økosystem. Områdene skal dekke variasjonsbredden i norsk marin natur. Utvalget delte områdene i 6 kategorier (poller, strømrike lokaliteter, spesielle gruntvannsforekomster, fjorder, åpne kystområder og transekter fra kyst til hav og sokkelområder).

I Trøndelag er følgende områder med i Marin verneplan:

Områdenavn Kommune Status vern
Gaulosen Melhus, Skaun og Trondheim vernet i 2016
Rødberget Indre Fosen vernet i 2016
Tauterryggen Frosta og Indre Fosen vernet i 2013
Skarnsundet Inderøy vernet i 2020
Børgin Inderøy og Steinkjer Tilrådning sendt departementet
Kråkvåg og Bjugnfjorden Ørland Tilrådning sendt departementet
Borgan - Frelsøy (Ytter Vikna) Nærøysund Meldt oppstart i 2020
Froan - Sularevet Frøya ikke meldt oppstart

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar