Frivillig vern av skog

Gullprikklav (Pseudocyphellaria citrina), en karakterart for boreal regnskog. Foto: Bjørn Rangbru / Statsforvalteren i Trøndelag

Vern av natur er viktig for å ivareta bl.a. arter, naturtyper og økosystemtjenester. Naturmangfoldet er under sterkt press, og de fleste artene i Norge lever i skogen. Frivillig vern av skog er det viktigste tiltaket for å ta vare artene i skogen i Norge.

IMG_4633.JPG

Røsheia naturreservat i Inderøy kommune ble verna i 2018 for å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av eldre og lite påvirket skog med gammel og delvis urskogspreget skog av kategorien oseanisk furuskog og med tilhørende arter. Foto: Eldar Ryan / Statsforvalteren i Trøndelag

Internasjonale og nasjonale mål

Klimakrisen og naturkrisen må ses i sammenheng. Dette betyr at vi ikke kan løse den ene krisen uten å løse begge. Å ivareta naturmangfoldet er viktig for økosystemtjenester som karbonbinding og flomdemping. 

I desember 2022 ble alle verdens land enige om et globalt rammeverk for å bevare natur. Avtalen er kjent som naturavtalen eller Kunming-Montreal-rammeverket. Det ble enighet om at minst 30 % av land og hav på jorda skal bevares innen 2030.

I 2016 vedtok Stortinget at vi skal verne 10 % av all skog i Norge. Trøndelag er blant fylkene som ligger best an, og vi har i overkant av 8 % verna skog i Trøndelag. Det er verna mye høyereliggende og mindre produktiv skog (fjellskog), så det det er et generelt ønske om mer vern av skog i lavereliggende høydelag og med høyere produktivitet (bonitet). Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner. Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Jeg vil verne skog på min eiendom. Hva gjør jeg?

Frivillig skogvern baserer seg på at grunneiere tilbyr et område for vern. Premissene er at Staten og grunneier blir enige om erstatning for tapt fremtidig inntekt for skogbruk og forskrift for verneområdet. Grunneier kan når som helst trekke tilbudet inntil det er signert avtale om erstatning og man er enige om vilkårene for vernet.

Skogeierorganisasjonene er godt drevne på prosessene og kjenner til hvilke skogtyper som er aktuelle for vern. Skogeierorganinsasjonene er grunneiers forhandlingspart gjennom hele prosessen. i Trøndelag er det primært Allskog og Norskog som forhandler på vegne av grunneier.

Prosessen

  1. Som nevnt ovenfor skal det først komme et tilbud fra grunneier via skogeierorganisasjonene. Dette blir sendt til Statsforvalteren. Tilbudet innebærer en avgrensning av et område og eventuelle behov for spesielle punkter som må med i verneforskriften (om det blir verna).
  2. Statsforvalteren gjør en vurdering av tilbudet. Dersom det er lite kunnskap om naturverdiene i området vil det bli kartlagt av eksterne konsulenter. Områder må være oversendt Statsforvalteren i løpet av vinteren/tidligvåren for at det skal bli kartlagt den påfølgende sommeren. Kartleggingsresultatene kommer i løpet av vinteren etter det er kartlagt.
  3. Dersom kartleggingsresultatene viser at det er verneverdige naturverdier her vil området gå videre til verneprosess. Dersom det ikke er tilstrekkelige naturverdier her vil prosessen bli avslutta her. Les mer om behovene og manglene i skogvernet i lenkene i kolonnen til høyre. For områder som går til verneprosess vil Statsforvalteren sende ut oppstartsmelding, gjennomføre høring og gjøre konsultasjoner med reinbeitedistrikt der det er reindriftsinteresser.
  4. Når prosessen med offentlig medvirkning er gjennomført skriver Statsforvalteren en tilrådning til Miljødirektoratet. Dette er en anbefaling og begrunnelse om hvorfor det aktuelle området bør vernes og hvorfor forskriften bør være som den er foreslått. Miljødirektoratet skriver så en tilrådning de sender til Klima- og miljødepartementet. Verneområdet bli avlutsningsvis vedtatt av Kongen i statsråd.

blobid0.jpg

Stavåa og Skauma naturreservat i Rennebu kommune er verna for å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av ei bekkekløft med gammel og lite påvirket granskog. Området har høyt innslag av lauvtrær, med skogtyper som høgstaudeskog og lågurtskog og med forekomster av varmekjære planter. Dette naturreservatet har hatt flere mindre utvidelser etter at det ble verna første gang. Foto: Jan Erik Andersen / Statsforvalteren i Trøndelag

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.06.2024

Åtte områder vernet gjennom frivillig skogvern

Kongen i Statsråd har 21. juni oppretta og utvidet åtte naturreservat i Trøndelag som følge av tilbud fra grunneiere. Allskog har vært grunneiers forhandlingspartner. Frivillig vern av skog er en viktig ordning for vern og ivaretakelse av truet og sårbar natur i skog.


Publisert 21.06.2024

Kartlegging av fuktskog i 2024

I 2024 blir 8 områder (6809 dekar) med fuktskog kartlagt i Trøndelag. Målet med kartleggingen er å øke kunnskapen om fuktskoger.


Publisert 22.03.2024

Frivillig skogvern - høring av verneforslag for 19 områder

Statsforvalteren sender verneforslag for 19 områder på høring. Verneforslagene innebærer ni nye naturreservat, ni utvidelser av eksisterende naturreservat og utvidelse og sammenslåing av ett naturreservat. Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom frivillig vern av skog.


Publisert 08.03.2024

Frivillig skogvern - utvidelse av tre naturreservat

Kongen i Statsråd har 8. mars utvidet tre naturreservat i Trøndelag. Utvidelsene kommer som følge av tilbud fra grunneiere. Allskog har vært grunneiers forhandlingspartner. Frivillig vern av skog er en viktig ordning for vern og ivaretakelse av truet og sårbar natur i skog.


Publisert 29.02.2024

Oppstart av verneprosess for frivillig skogvern

Vi melder om at vi starter opp verneprosess med hjemmel i naturmangfoldloven § 42. Områdene kommer som tilbud fra grunneier, og Allskog og Norskog har vært grunneiernes forhandlingspartner. Ivaretakelse av biologisk mangfold og truet natur er viktig i kampen mot klima- og naturkrisen.


Publisert 20.12.2023

Nye skogvernområder i Trøndelag

Kongen i statsråd har onsdag 20. desember 2023 opprettet ett naturreservat og utvidet og sammenslått ett naturreservat i Trøndelag. Dette er skogområder som er tilbudt fra grunneiere gjennom deres skogeierorganisasjon.


Publisert 29.09.2023

Tilrådning om vern av skog i Trøndelag

Statsforvalteren har i løpet av året tilrådd vern av totalt 14 skogområder.


Publisert 08.04.2022

Disse skogområdene kan bli vernet

Statsforvalteren i Trøndelag foreslår å opprette 14 nye naturreservat, samt utvide 10 eksisterende verneområder.


Publisert 11.03.2022

Frivillig vern av skog - oppstart av verneplan

På bakgrunn av tilbud fra private grunneierne om mulig vern av skog, melder Statsforvalteren med dette oppstart av prosess med tanke på vern.


Publisert 11.02.2022

Verner mer skog

Regjeringen verner i dag 25 nye skogområder, hvorav fire ligger i Trøndelag. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter.