Frivillig skogvern - utvidelse av tre naturreservat

Orkidéen marisko i Finnsåsmarka naturreservat. Foto: Eldar Ryan / Statsforvalteren i Trøndelag

Kongen i Statsråd har 8. mars utvidet tre naturreservat i Trøndelag. Utvidelsene kommer som følge av tilbud fra grunneiere. Allskog har vært grunneiers forhandlingspartner. Frivillig vern av skog er en viktig ordning for vern og ivaretakelse av truet og sårbar natur i skog.

Publisert 08.03.2024

– Skogvern er nødvendig for å sikre det rike mangfoldet i norske skoger og dette er et vedtak som bevarer viktige leveområder for mange truede arter. Regjeringen vil sikre god framdrift i skogvernet, og med årets bevilgning på 800 millioner kroner planlegger vi vern av en rekke skogområder i løpet av året, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer skogtyper som boreal regnskog, edelløvskog, kalkskog og flommarkskog. Se vedtaket som helhet på https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/.

Naturreservat Kommune Areal med nytt vern
Finnsåsmarka Snåase - Snåsa 73 daa
Medjåurda Grong 117 daa
Stavåa, Skauma og Orkla Rennebu 457 daa

Frivillig vern av skog

Frivillig vern betinger at det er enighet mellom staten og grunneierne om areal, forskrifter og erstatning. Allskog har vært grunneiernes forhandlingspartner. Mer om frivillig vern av skog på vår temaside https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Verneomrader/frivillig-vern-av-skog/.

Frivillig skogvern bidrar til å oppnå følgende nasjonale mål:

  • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
  • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Bærekraft

Klimakrisen og naturkrisen er sammensatt, og vi må se dem sammen. Vedtaket er et ledd i å ivareta Norges naturmangfold gjennom vern av varierte skogområder. Vern av natur er viktig for å sikre levesteder for arter og tjenester vi tar nytt av fra økosystemene. Arbeidet er i samsvar med FN sitt bærekraftsmål nr. 15 – Livet på land. Verneområder viktig for å bevare karbonlagrene, ivareta økosystemenes robusthet og sikre arters leveområder.

Bestemmelser

I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet for Medjåurda og Finnsåsmarka. De vedtatte forskriftene finner du snart på www.lovdata.no, men ligger også i fanen til høyre.

Erstatning

Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Statsforvalteren, med frist 8. juli 2024.

Forvaltning

Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet. Inntil videre vil Statsforvalteren i Trøndelag være forvaltningsmyndighet. Nåværende forvaltningsordninger for de eksisterende verneområder opprettholdes.

B22_2943.jpg

Stavåa, Skauma og Orkla naturreservat i Rennebu kommune. Foto: Bjørn Rangbru / Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.