Åtte områder vernet gjennom frivillig skogvern

Liggende død ved i Oldøya naturreservat. Foto: Bjørn Rangbru / Statsforvalteren i Trøndelag.

Kongen i Statsråd har 21. juni oppretta og utvidet åtte naturreservat i Trøndelag som følge av tilbud fra grunneiere. Allskog har vært grunneiers forhandlingspartner. Frivillig vern av skog er en viktig ordning for vern og ivaretakelse av truet og sårbar natur i skog.

Publisert 21.06.2024

Vi er glade for å se at vårt arbeid sammen med grunneierne og skogeierforeningene bærer frukter, og at enda flere skogområder blir vernet i Trøndelag. Hittil i år har vi fått vernet ca 11 408 dekar gjennom ordningen for frivillig skogvern, og vi er blant fylkene som ligger nærmest det nasjonale målet om 10 % vern av skogen. I dag har vi til sammen vernet i overkant av 8 % av Trønderske skoger, og vi ser frem til å jobbe oss nærmere 10 %, sier Line Lund Fjellvær, Klima- og Miljødirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer skogtyper som kalk- og lågurtskog, edelløvskog, boreal regnskog, bekkekløft, rik sumpskog og biologisk gammel skog. Se vedtaket som helhet på Vernar 27 skogområde i åtte fylke - regjeringen.no.

Naturreservat Utvidelse Kommune(r) Areal med nytt vern (hele verneområdets areal i parentes)
Oldøya   Ørland 491 daa
Hesthølmelan og Aunbekkdalen   Stjørdal 2 242 daa
Meådal   Stjørdal 180 daa
Mardalen   Levanger 2 974 daa
Aurstadklumpen   Grong, Høylandet 1 367 daa
Finntjønnin x Overhalla 239 daa (5 536 daa)
Holmdalen og Langfjelldalen x Nærøysund* 1 436 daa (16 453 daa)
Merkesodden og Røstdalen   Flatanger 1 832 daa

*De eksisterende naturreservatetene ligger i Nærøysund og Høylandet kommuner. Utvidelsesarealet ligger kun i Nærøysund kommune.

Frivillig vern av skog

Frivillig vern betinger at det er enighet mellom staten og grunneier(ne) om areal, forskrifter og erstatning. Allskog har vært grunneiernes forhandlingspartner. 

Miljødirektoratet har utarbeidet kriterier for hvilke skogtyper som prioriteres for vern i Norge og regionalt for fylkene. Dette baserer seg på hva slags skog vi har vernet hittil, og at vi skal oppnå følgende nasjonale mål:

  • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
  • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Mer om frivillig vern av skog på vår temaside https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Verneomrader/frivillig-vern-av-skog/.

Bærekraft

Klimakrisen og naturkrisen er sammensatt, og vi må se dem sammen. Vedtaket er et ledd i å ivareta Norges naturmangfold gjennom vern av varierte skogområder. Vern av natur er viktig for å sikre levesteder for arter og tjenester vi tar nytt av fra økosystemene. Arbeidet er i samsvar med FN sitt bærekraftsmål nr. 15 – Livet på land. Verneområder viktig for å bevare karbonlagrene, ivareta økosystemenes robusthet og sikre arters leveområder.

Bestemmelser

I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet for områdene innenfor reinbeiteområdet. De vedtatte forskriftene finner du snart på www.lovdata.no, men ligger også i fanen til høyre.

Erstatning

Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Statsforvalteren, med frist 21. oktober 2024.

Forvaltning

Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet. Inntil videre vil Statsforvalteren i Trøndelag være forvaltningsmyndighet. Nåværende forvaltningsordninger for de eksisterende verneområder opprettholdes.

Gullprikklav (VU - sårbar) i Merkesodden og Røstdalen naturreservat. Foto: Eldar Ryan / Statsforvalteren i Trøndelag.

Gullprikklav (VU - sårbar) i Merkesodden og Røstdalen naturreservat. Foto: Eldar Ryan / Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.