Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.02.2024

Webinar om bruk av biogass i veksthus

Meld deg på webinar om bruk av biogass i veksthusproduksjon fredag 15. mars! 


Publisert 28.12.2023

Pærebrann påvist i 15 nye kommunar i 2023

Plantesjukdommen pærebrann spreier seg, og i 2023 blei smitte oppdaga i ei rekke nye kommunar langs kysten. I Rogaland blei bakterien funne for fyrste gong i Sauda, Kvitsøy og Utsira i år. 


Publisert 09.11.2023

Mentorordning i landbruket - søk innen 1. desember

Er du heilt fersk bonde, eller skal du kanskje starta med ein heilt ny produksjon eller tilleggsnæring. Da er det jo kjekt å kunne spør nokon som allereie har gjort seg erfaringer om kva som er lurt og mindre lurt i ein slik prosess. 


Publisert 17.10.2023

Ny dato! Webinar om bruk av varmepumper i veksthus

Arrangement 18.oktober utgår, ny dato er 2.november! Då er det webinar om bruk av varmepumper i veksthus. Alle gartnarar og andre interesserte er velkomne! 


Publisert 04.10.2023

Webinar om bruk av varmepumper i veksthus

18. oktober er det webinar om bruk av varmepumper i veksthus. Alle gartnarar og andre interesserte er velkomne! 


Publisert 28.06.2023

Dispensasjon frå beitekrav på grunn av tørkesituasjonen

Innmarksbeita i Rogaland er hardt ramma av langvarig tørke og gir lite fôr. Generell dispensasjon frå krav om fôropptak på beite er eit av fleire tiltak som er sett i verk for å avgrense konsekvensane av tørka. 


Publisert 20.06.2023

Viktig beredskapsmøte om tørkesituasjonen

Møtet med jordbruksnæringa 15. juni gav deltakarane viktig informasjon om stoda og kva beredskap og utfordringar næringa har dersom situasjonen skulle bli svært kritisk. I Rogaland er 95 % av jordbruksarealet gras, og om lag 47 % av arealet er innmarksbeite.


Publisert 20.06.2023

Ny handbok for berekraftig produksjon i grøntnæringa

Gartnarforbundet har laga ei handbok for berekraftig produksjon på friland og i veksthus. Den digitale handboka skal vera ein rettleiar og ei inspirasjonskjelde for grøntnæringa. 


Publisert 15.06.2023

Tilskot ved produksjonssvikt

Trass ei tørr forsommar har 1. slåtten jamt over gjeve gode avlingar. Blir attveksten av slåtteareal særs dårleg etter 2-3 veker, vurder da å melda inn eventuell avlingsskade via AltInn. Ein beitelogg og fôringslogg er god og viktig dokumentasjon ved ein eventuell søknad om tilskot ved produksjonssvikt. 


Publisert 25.04.2023

Nydyrking av myr i Rogaland

I 2022 fikk bønder i Rogaland kommunale dispensasjoner til å dyrke myrarealer på til sammen 36 dekar. Tillatelsene tilsvarer et estimert klimautslipp på om lag 7000 tonn CO2. Det ble også gitt avslag på totalt 60 dekar myr i fylket som tilsvarte om lag 13 000 tonn CO2.