Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.09.2020

Landbruket sin heiderspris til Stian Espedal

Statsråd Olaug Vervik Bollestad delte i dag ut landbruket i Rogaland sin heiderspris for 2019 til Stian Espedal.


Publisert 30.07.2020

Interessant statistikk om utviklinga i jordbruket

Fylkesmannen Vestfold og Telemark har laga eit interessant verktøy med grunnlag i tala frå søknad om produksjonstilskot, der heile landet ligg inne i reknearket. Dette gjer fakta om jordbruket meir tilgjengeleg både for dei som arbeider med faget og dei som er interesserte i utviklinga.


Publisert 21.07.2020

Pærebrann funne på epletre i Strand

Plantesjukdommen er for fyrste gong funne i kommersiell fruktproduksjon i Noreg.


Publisert 09.07.2020

Nydyrking i Rogaland 2005 – 2019

Nydyrking har i mange år vore eit omdiskutert tema. Dei fleste bøndene i Rogaland får på lik linje med andre bønder i landet, godkjend sine søknadar om nydyrking. Det er berre i særs få saker Fylkesmannen gjer om kommunale vedtak.  

 


Publisert 10.06.2020

Kor er det best å dyrke grønsaker?

Det er eit klart mål at bønder skal dyrke meir grønsaker. Nå har NIBIO utvikla nye kart som viser kor det er best å dyrke aktuelle slag av grønsaker i ulike delar av landet. Her finn vi fort at det er stort potensiale i Rogaland, sett både i høve til jordsmonn og klima.


Publisert 03.06.2020

Fakta om jordbruksarealet i Rogaland

Viktigaste føresetnaden for matregionen Rogaland er matjorda. Kor mykje jord ligg i botn for ei årleg verdiskaping på 6,3 milliardar kroner, med 6 300 årsverk på primærleddet og 3 300 sysselsette i den landbruksbaserte industrien?


Publisert 03.06.2020

Forskrift om nydyrking er endra

Forbod mot nydyrking av myr er dermed tredd i kraft. Kommunane kan under gitte vilkår dispensere frå forbodet.


Publisert 27.05.2020

Nye krav til avstand frå vatn ved bruk av plantevernmiddel

Det blir innført differensierte avstandskrav til overflatevatn ved bruk av plantevernmiddel. Dette kan gje ei betre utnytting av jordbruksareal, utan at risikoen for vassforureining aukar.


Publisert 19.05.2020

Uvisst korleis fruktåret blir

Våren har vore kald og i førre veke snødde det einskilde stader i Rogaland, men utsiktene framover er gode i følgje meteorologane. Det varme veret kjem no og først då vil vi sjå korleis frukthausten vert.


Publisert 03.02.2020

Oppfølging av ulovleg nydyrking

Kommunen godkjenner nydyrking og kontrollerer at forskrift om nydyrking blir følgt opp. Av og til møter landbruksforvaltninga på tilfelle av ulovleg nydyrking. Her er eit forslag til korleis kommunen kan følgje opp slike saker.