Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.04.2019

Autorisasjon for bruk av gnagarmiddel

Frå 15. oktober 2018 er det opna opp for at personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte middel mot gnagarar. Dei må ha eit kurs i 'gnagerbekjempelse' i tillegg til gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmiddel.


Publisert 21.03.2019

Vil du vite meir om jorda i Finnøy?

NIBIO har jordsmonnkartlagt fulldyrka og overflatedyrka jord i Finnøy kommune. Det betyr at vi veit meir om kva eigenskapar jorda har. Til dømes kva areal som treng drenering, og kva areal som er utsett for tørke. Dei nye karta er tilgjengeleg på kartbasen Kilden.


Publisert 12.02.2019

Handtering av landbruksplast i 2019

Endringar i lovverk, dårleg avsetning av brukt plast og fall i råvareprisen for resirkulert plast har ført til opphoping av landbruksplast på plastmottak. Nettverket for innsamling av plast har fått utfordringar som må løysast gjennom ein samordna dugnad. Dette ligg til grunn for at Fylkesmannen og Grønt punkt inviterte viktige plastaktørar i Rogaland til eit samordningsmøte den 5. februar 2019.   


Publisert 14.12.2018

Autorisasjonsordning for gnagermiddel

Frå 15. oktober 2018 blei det åpna opp for at personar som eig og/eller leigar ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermiddel.


Publisert 30.10.2018

Frist for avlingsskadererstatning er 31. oktober 2018

Les meir om ordning med avlingsskade på sidene til landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt


Publisert 22.08.2018

Bøndene er i full gang med 3.slåtten

Litt regn og godt med varme gir gode vekstforhold for graset, og bøndene kan sjå noko lysare på framtida.


Publisert 09.08.2018

Korleis fôra dyra til vinteren?

Det var stort oppmøte når Rogaland bondelag arrangerte møte på Jæren for å diskutere grovfôrsituasjonen. Deltakarane fekk nyttig informasjon og gode råd om korleis dei best skal handtere situasjonen med lite grovfôr.


Publisert 09.08.2018

Tenkjer du å søkje om erstatning for avlingssvikt på grovfôr?

Søknadsfristen er 31. oktober, men det er allereie no mogleg å søkje om forskotsutbetaling. Det kan betalast ut inntil 70 % forskot. Sidan endeleg dokumentasjon på årets avling ikkje er klar enno, må desse søknadene ta utgangspunkt i anslåtte avlingar.


Publisert 01.08.2018

Hestemøkk – krav til lagring

Fylkesmannen får av og til spørsmål frå kommunane om regelverket for lagring og bruk av hestegjødsel. Korleis skal ulovlege deponi følgast opp?


Publisert 12.07.2018

Om avlingsskadeerstatning og arealtilskot i søknadsåret 2018

Den langvarige tørkeperioden og varmen har gitt avlingsskadar i både korn- og grovfôrproduksjonen. Landbruks- og matdepartementet har, ut i frå denne heilt spesielle vekstsesongen, presisert korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskot skal praktiserast i 2018.