Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.02.2018

Tilbyr rådgiving i heile fylket

Norsk landbruksrådgiving Rogaland, kortare sagt NLR Rogaland, gir råd til bøndene om alt frå grovfôrdyrking til skjøtsel av kystlynghei. Dei er ein viktig faginstans i landbruket, og har tilsette på Helleland i sør til Ølen i nord.


Publisert 11.01.2018

Gjødslingssesongen 2018

Mange bønder fekk ikkje køyrt ut all husdyrgjødsla i 2017 på grunn av dei vanskelege vêrforholda. Det gjer at dei no har meir husdyrgjødsel enn vanleg til utspreiing og fordeling i vekstsesongen 2018.


Publisert 10.01.2018

Massefyllingar og jordforbetringstiltak – kva regelverk til kva tid?

I dei fleste tilfella er det ikkje særleg tvil knytt til om eit tiltak skal vurderast som ei massefylling eller jordforbetringstiltak, men det finst gråsoner.


Publisert 16.11.2017

Skal det vere forbod mot nydyrking av myr?

Landbruks- og matdepartementet har hatt på høyring forslag om forbod mot nydyrking av myr. Endringane er foreslått med utgangspunkt i klimaomsyn. Fylkesmannen har gitt sin uttale til forslaget om endring av nydyrkningsforskrifta.


Publisert 07.11.2017

240 søknader om erstatning for avlingssvikt forårsaka av klima

I Rogaland har 240 føretak søkt om erstatning for klimabetinga avlingssvikt etter ein regnfull sommar og haust. Søknadene blir nå behandla av kommunane. Kommunane gir uttale i sakene, og Fylkesmannen gjer vedtak.


Publisert 02.11.2017

Særordning med tilskot til bygging av gjødsellager i heile Rogaland!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. Veret dette året har gitt oss ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg i område langs utsette vassdrag.


Publisert 25.10.2017

Fôranalysar ved søknad om erstatning for klimabetinga avlingssvikt

Landbruksdirektoratet informerer nå om fôranalysar på grovfôr i erstatningsordninga for klimabetinga avlingssvikt. Fôranalysar kan nyttast når avviket er meir enn 30 % frå norma. Søkjar om erstatning må dokumentera med 2 representative fôranalysar per slått per 200 dekar. Erstatning skal etter dette kunne bli utmålt for tapte fôreiningar.


Publisert 03.10.2017

Massefyllingar i jordbruksområde og søknadsplikt etter plan- og bygningslova

Regelverket for kva tid søknadsplikta slår inn, er dels basert på skjønnsmessige kriterium og vurderinga vil kunne slå ulikt ut avhengig av kva type område som skal fyllast. Her kjem nokre generelle føringar knytt til søknadsplikt for fyllingar i jordbruksområde.


Publisert 03.10.2017

Vel økologisk mat for miljøet

Nordmenn kjøper økologisk fordi de meiner det er meir miljøvennleg og gir betre dyrevelferd enn konvensjonell produsert mat.


Publisert 18.09.2017

Søk om tilskot til drenering

Planlegg du eit dreneringstiltak i løpet av dei neste tre åra? Dreneringstilskotet ligg no på omlag 2000 kr per dekar eller kr. 30,- pr. meter avskjæringsgrøft.