Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.04.2017

Ka då med spreiearealet?

Landbruket treng føreseielege rammevilkår, og no håper vi ny gjødselvareforskrift snart blir landa. Landbruksdirektør i Rogaland, Geir Skadberg har i lang tid etterlyst ei avklaring av regelverket som set krav til bruk og lagring av husdyrgjødsel, forskrift om gjødselvarer av organisk opphav m.v.


Publisert 28.03.2017

Erstatning for klimabetinga avlingssvikt

Jordbruksføretak kan søkje om erstatning ved store avlingstap som føretaket ikkje kan sikre seg mot. Det kan søkjast om erstatning innanfor følgjande vekstgrupper: Grovfôr, korn, poteter, grønsaker, frukt og bær. I tillegg kan det søkjast om erstatning for svikt i honningproduksjon.


Publisert 23.01.2017

Dale kjem til stormøte på Varhaug 30. januar

Tradisjonen tro blir det stormøte i Varhaug idrettshall med landbruks- og matministeren til stades. Dale vil snakke om den nye jordbruksmeldinga, Meld.St. nr 11(2016-2017)- Endring og utvikling.


Publisert 09.12.2016

Mykje godt for Rogaland i ny stortingsmelding om jordbruksproduksjon

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la i dag fram ny jordbruksmelding. Her er det mykje som treff Rogaland på gode måtar.  


Publisert 14.11.2016

Fylkesmannen gratulerer Ingve B. Berntsen frå Hå som Årets unge bonde 2016

Berntsen fekk overrekt prisen av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale under Ung bonde- samlinga i Oslo 12. november. - Ein spannande ung bonde som satsar litt utanfor den tradisjonelle boksen. Berntsen er ein del av eit godt og livskraftig jordbruk i Hå. Landbruksdirektøren i Rogaland gratulerer Berntsen med velfortent pris. 


Publisert 26.10.2016

Agrovisjon brakar laus på fredag

Utstillinga i år er Agrovisjon si største med heile 20 000m2 utstillingsareal. Under Agrovisjon vil det vere livdyrauksjon, ponnyridning og faglege arrangement. Til konferansen kjem mellom anna leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og administrerande direktør i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen.


Publisert 04.08.2016

Bøndene tar imot flyktningar

Nesten alle kommunane i Noreg har no sagt seg viljuge til å ta i mot flyktningar og medverke til busetting og integrering. Norskopplæringa blir særs viktig, og det blir oppmoda til at denne opplæringa i større grad må skje på arbeidsplassar og stader som vil opplevast relevante for deltakarane.


Publisert 30.06.2016

Auka verdiskaping i landbruket i Rogaland

At landbruket i Rogaland er ei av dei viktigaste næringane i fylket er ikkje noko nytt, men at sektoren har halde posisjonen i ein periode kor «alt anna» nærast har hatt eksponensiell vekst, er meir enn godt levert. Samla verdiskaping frå jordbruk, skogbruk, tilleggsnæring og den landbruksbaserte industrien som er avhengig av landbruket var 5,6 milliadar kr i 2014.


Publisert 17.06.2016

Avlingsskadeerstatning krev at skaden blir meldt frå tidleg

Vekstsesongen i Rogaland har starta godt for alle vekstar. Så langt er det lite som tyder på avlingsskader. Vi vil likevel minne om vilkåra for erstatningsordninga for klimabetinga skader. For å få erstatning er det eit absolutt krav om at du må gje melding til kommunen straks du blir klar over at ein klimabetinga skade har skjedd, eller vil oppstå.


Publisert 14.06.2016

Fagdag om plansiloar

Måndag 20. juni blir det fagdag om plansiloar på Jæren. Silosaft på avvegar vil raskt føre til problem i vassdraga. Målet med dagen er å sjå på gode løysningar for handtering av pressaft, regnvatn og logistikk rundt anlegga.