Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.02.2016

Nye Jæren kommune kan bli Noregs største jordbrukskommune

Jordbrukskommunane Klepp, Time og Hå er i god dialog om å danne nye Jæren kommune. 21. januar blei det signert intensjonsavtale som skal vere grunnlag for folkeavrøysting i april. Dersom folket seier ja vil vi få Noregs desidert største jordbrukskommune.


Publisert 08.02.2016

Plantesjukdom påvist i tormatproduksjon i Rogaland

Det er påvist Tomato chloritic dwarf viroid (TCDVd) i eit tomatgartneri i Rogaland. Mattilsynet har gitt pålegg om ulike tiltak for i hindre spreiing av viroiden. Mellom anna må alle plantene i veksthuset destruerast. Det er ikkje farleg å ete tomatar frå desse plantane.


Publisert 26.01.2016

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte landbruksungdommen

Statsråd Jon Georg Dale vitja Jæren måndag 25.januar.


Publisert 21.12.2015

Nye hjelpemiddel for vedlikehald av arealkartet AR5

NIBIO har laga eit nytt datasett som skal gjere det enklare å registrere endringar i arealressurskartet AR5.


Publisert 07.12.2015

Naturskadeerstatning ved flaum

I samband med uveret Synne vil spørsmål om naturskadeerstatning kunne melde seg. Her følgjer litt informasjon.


Publisert 23.10.2015

Revidert KSL-standard for 2015

Det er innført nye krav til smittevern, føring av plantevernjournal og til lagring av mineralgjødsel i den reviderte standarden for kvalitetssystem i landbruket (KSL).


Publisert 19.10.2015

Dekk og Diesel kostar!

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har utført ein analyse av køyrekostnadar i mjølkeproduksjon som viser kor mykje «Dekk og Diesellandbruket» kostar for bonden.


Publisert 12.08.2015

Ku er godt for klima!

- er overskrifta når Sandnes kommune, Fylkesmannen, Sandnes bondelag og Oikos Rogaland inviterer til open konferanse onsdag 26. august kl 19:00 på Bøndenes hus i Sandnes.


Publisert 01.07.2015

Våt vår og forsommar- meld frå til kommunen ved mogleg avlingssvikt

Fleire er i år forseinka med vårvinna på grunn av mykje nedbør og blaute areal. For å få erstatning er det eit absolutt krav at føretaket gir melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå.  


Publisert 07.06.2015

Vinterskadeordninga for eng blir avvikla

Støtteordninga for vinterskade på eng blei avvikla ved jordbruksforhandlingane no i vår. Meir konkret betyr det at 2015 er siste året med statleg støtte til utbetring av klimabetinga vinterskade på eng.