Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.05.2018

Våren i Rogaland viser seg frå si beste side

Mai kom og viser seg skjønn og mild. Det er med glede vi ser at graset gror, og at småfe og storfe får kome ut på beite. Bøndene har snart lagt eit tøft fôrår bak seg, og vi er nok mange som håper på ein god vekstsesong i 2018.


Publisert 02.05.2018

Mjølkeprosjekt i Finnøy

Å drive mjølkebruk i øysamfunn i Boknafjorden kan by på både kjente og ukjente utfordringar. Dei siste tiåra har det vore ein nedgang i talet mjølkebruk i Finnøy kommune.


Publisert 04.04.2018

Vil mangle over 100 000 dekar spreieareal for husdyrgjødsel

Innstrammingar i gjødselvareregelverket vil gi store konsekvensar for jordbruket i Rogaland. Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet har levert sine forslag til ny gjødselvareforskrift, og no blir det opp til styresmaktene å ta stilling til endeleg forskrift.


Publisert 09.03.2018

Ny gjødselvareforskrift kjem ikkje på høyring i mars

Ei arbeidsgruppe skal i mars levere forslag til ny gjødselvareforskrift til Landbruks- og matdepartementet og til Klima- og miljødepartementet. No startar det departementale arbeidet, og det kan framleis kan gå tid før vi får ei ny forskrift på høyring.


Publisert 06.03.2018

Fart på dreneringstilskotet

Dobling av dreneringstilskotet og fleire våte vekstsesongar har fått fart på dreneringa i Rogaland. Tilskot til drenering blei innført i 2013 etter mange års krav frå næringa. Ordninga fekk likevel ikkje den oppslutninga som ein skulle ønskje. Årsaka var i første rekke at tilskotssatsane var for låge i høve til kostnadane til at det utløyste vilje og motivasjon til å søkje tilskot.


Publisert 28.02.2018

Tilbyr rådgiving i heile fylket

Norsk landbruksrådgiving Rogaland, kortare sagt NLR Rogaland, gir råd til bøndene om alt frå grovfôrdyrking til skjøtsel av kystlynghei. Dei er ein viktig faginstans i landbruket, og har tilsette på Helleland i sør til Ølen i nord.


Publisert 11.01.2018

Gjødslingssesongen 2018

Mange bønder fekk ikkje køyrt ut all husdyrgjødsla i 2017 på grunn av dei vanskelege vêrforholda. Det gjer at dei no har meir husdyrgjødsel enn vanleg til utspreiing og fordeling i vekstsesongen 2018.


Publisert 10.01.2018

Massefyllingar og jordforbetringstiltak – kva regelverk til kva tid?

I dei fleste tilfella er det ikkje særleg tvil knytt til om eit tiltak skal vurderast som ei massefylling eller jordforbetringstiltak, men det finst gråsoner.


Publisert 16.11.2017

Skal det vere forbod mot nydyrking av myr?

Landbruks- og matdepartementet har hatt på høyring forslag om forbod mot nydyrking av myr. Endringane er foreslått med utgangspunkt i klimaomsyn. Fylkesmannen har gitt sin uttale til forslaget om endring av nydyrkningsforskrifta.


Publisert 07.11.2017

240 søknader om erstatning for avlingssvikt forårsaka av klima

I Rogaland har 240 føretak søkt om erstatning for klimabetinga avlingssvikt etter ein regnfull sommar og haust. Søknadene blir nå behandla av kommunane. Kommunane gir uttale i sakene, og Fylkesmannen gjer vedtak.